खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
दुय्यम लक्षणे- खुरटी वाढ; मुळांवर गाठी; एक पीक पद्धत वापरू नका