पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने गळणे आणि वाकडी होणे; पानांवर चंदेरी चट्टे आणि कोमेजणे उपाय - निळा चिकट सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय