ओली मर
ओली मर
दुय्यम लक्षणे – रोपे मध्येमध्ये जळणेउपाय: बुरशीनाशकाने बियाणे प्रक्रिया करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.