ખાસ પ્રોડક્ટ
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹380₹430
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹359₹450
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
₹420₹500
વિલોવુડ - બ્રાંન્ડ (કેમ્પસ્ટરોલ અને સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ) 250 મિલી
વિલોવુડ - બ્રાંન્ડ (કેમ્પસ્ટરોલ અને સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ) 250 મિલી
₹549₹1220
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹4499₹6500
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (150 ગ્રામ)
₹1549₹1935
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 5 કિગ્રા
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 5 કિગ્રા
₹1199₹1400
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
₹549₹845
અમેઝ એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 250 ગ્રામ
અમેઝ એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 250 ગ્રામ
₹849₹1350
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
₹3099₹3800
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
₹1339₹1400
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
₹485₹699
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹3165₹3810
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1250₹1699
ગ્લેડીયેટર ડબલ મોટર બેટરી સ્પ્રે પંપ (ઓરેન્જ)
ગ્લેડીયેટર ડબલ મોટર બેટરી સ્પ્રે પંપ (ઓરેન્જ)
₹4499₹6500
2.5 X શૂટર કિટ ( 2 X 100 g + 1 X 50 g )
2.5 X શૂટર કિટ ( 2 X 100 g + 1 X 50 g )
₹1499₹1975
3 X શૂટર કિટ ( 3 X 100 g )
3 X શૂટર કિટ ( 3 X 100 g )
₹1799₹2370
2.5 X મન્ડોઝ કિટ ( 1 X 500 gm + 2 X 250 g )
2.5 X મન્ડોઝ કિટ ( 1 X 500 gm + 2 X 250 g )
₹799₹985
3 X મન્ડોઝ કિટ( 3 X 500 g )
3 X મન્ડોઝ કિટ( 3 X 500 g )
₹899₹1155
3 X ક્રુઝર કિટ
3 X ક્રુઝર કિટ
₹799₹1440
3 X કિલ- એક્સ કિટ
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1329₹2100
3 X મેન્ટો કિટ
3 X મેન્ટો કિટ
₹1099₹1560
5 X મેન્ટો કિટ(5 X 75 g )
5 X મેન્ટો કિટ(5 X 75 g )
₹1899₹2600
3X અમેઝ -એક્સ કોમ્બો (3 X 100 ગ્રામ)
3X અમેઝ -એક્સ કોમ્બો (3 X 100 ગ્રામ)
₹949₹1800
5X અમેઝ -એક્સ કોમ્બો (5 X 100 ગ્રામ)
5X અમેઝ -એક્સ કોમ્બો (5 X 100 ગ્રામ)
₹1549₹3000
3X મેડ્રિડ કોમ્બો (300ગ્રામ)
3X મેડ્રિડ કોમ્બો (300ગ્રામ)
₹499₹720
5X મેડ્રિડ કોમ્બો (500ગ્રામ)
5X મેડ્રિડ કોમ્બો (500ગ્રામ)
₹799₹1200
3 X પાવર જેલ કિટ
3 X પાવર જેલ કિટ
₹1149₹1950
3 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
3 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹1299₹1770
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ(5 X 250 g )
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ(5 X 250 g )
₹2199₹2950
3X હ્યુમિક પાવર કિટ ( 3 X 250 g )
3X હ્યુમિક પાવર કિટ ( 3 X 250 g )
₹1099₹1500
5 X હ્યુમિક પાવર કિટ (5 X 250 g )
5 X હ્યુમિક પાવર કિટ (5 X 250 g )
₹1899₹2500
3 X બ્લૂમર કિટ ( 3 X 50 ml )
3 X બ્લૂમર કિટ ( 3 X 50 ml )
₹999₹1350
5 X બ્લૂમર કિટ ( 5 X 50 ml )
5 X બ્લૂમર કિટ ( 5 X 50 ml )
₹1699₹2250
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 3 X 4 kg )
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 3 X 4 kg )
₹1399₹2550