ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કપાસ
પાક સંબંધિત સમસ્યાઓ
અવિકસિત શણ
બધી સુરક્ષા
પાંદડા વળી જવા
પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
સફેદ મીણ જેવું થર
પીળાશ અને સુકારો
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
કથ્થઈ રંગના ટપકાં
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
પાન વળી જવા, કપ આકારના અને પીળા પડવા
પાન પર સફેદ ધાબા
જંગલી ભીંડા-જેવા પાન
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
ડાઘા પડવા અને જાળા પડવા
આરોતારો
મોથા
મોટું શીશમૂળિયું; હેમૂર
સામો; મોરિયો
ભાંગરો
ગંધાતી
ઘોળ; મોટી લુણી
ઓછા ફૂલ બેસવા
અયોગ્ય વૃદ્ધિ
ઓછા ફૂલ બેસવા
ફૂલ ખરવાં
ઓછા ફૂલ બેસવા; ફૂલ ખરવાં
ફળોનો વિકાસ ઓછો થવો
બધું પોષણ
ફૂલ ખરવાં
બધું પોષણ
અયોગ્ય વૃદ્ધિ અને ફૂટ ઓછી આવે
અવિકસિત ફળ
પાનમાં લાલાશ