દરેક ઉત્પાદનો
ગ્રોમોર પાવર (00:52:34)-25 કિગ્રા
ગ્રોમોર પાવર (00:52:34)-25 કિગ્રા
₹8129₹8425
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
₹169₹180
એગ્રીનોસ-અવેસ્ટા 4 કિલો
એગ્રીનોસ-અવેસ્ટા 4 કિલો
₹599₹900
એચડી એનપીકે (15:30:05:01)250 ગ્રામ
એચડી એનપીકે (15:30:05:01)250 ગ્રામ
₹429₹600
એચડી એનપીકે (00:12:45) 250 ગ્રામ
એચડી એનપીકે (00:12:45) 250 ગ્રામ
₹449₹600
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
લીહોસિન ( 500 મિલી )
લીહોસિન ( 500 મિલી )
₹689₹690
બીટી સ્પેશ્યિલ ૫૦૦ ગ્રામ
બીટી સ્પેશ્યિલ ૫૦૦ ગ્રામ
₹576₹700
બાયર અમ્બેશન 1 લીટર
બાયર અમ્બેશન 1 લીટર
₹1149₹1499
બાયર ઈથરલ (ઇથેફોન) 500 મિલી
બાયર ઈથરલ (ઇથેફોન) 500 મિલી
₹1199₹1320
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 10 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 10 કિગ્રા
₹1549₹2000
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
₹375₹425
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
₹629₹810
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 5 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 5 કિગ્રા
₹709₹1000
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 30 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 30 કિગ્રા
₹3899₹6000
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 12:61:0 (1 કિગ્રા)
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 12:61:0 (1 કિગ્રા)
₹309₹320
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:52:34 (1 કિગ્રા)
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:52:34 (1 કિગ્રા)
₹365₹370
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
₹239₹244
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 13:0:45 (1 કિગ્રા)
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 13:0:45 (1 કિગ્રા)
₹265₹270
ગ્રોમોર પાવર (13:00:45)- 25 કિગ્રા
ગ્રોમોર પાવર (13:00:45)- 25 કિગ્રા
₹5429₹5625
ગ્રોમોર પાવર (12:61:00) 25 કિગ્રા
ગ્રોમોર પાવર (12:61:00) 25 કિગ્રા
₹6099₹6250
ગ્રોમોર પાવર (19:19:19) 25 કિગ્રા
ગ્રોમોર પાવર (19:19:19) 25 કિગ્રા
₹5349₹5475
ગ્રોમોર પાવર (00:00:50) -25 કિગ્રા
ગ્રોમોર પાવર (00:00:50) -25 કિગ્રા
₹4700₹4875
ઇપી-50 (ઇથેફોન 39% એસએલ) 1 લી
ઇપી-50 (ઇથેફોન 39% એસએલ) 1 લી
₹999₹1615
સાયટોનુટ્રી કેલ્શિયમ બોરોન - 500 મિલી
સાયટોનુટ્રી કેલ્શિયમ બોરોન - 500 મિલી
₹600₹725
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
₹509₹700
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 મિલી
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 મિલી
₹899₹1300
હોલ્ડ ઓન(આલ્ફા નેપ્થેલિક એસિટીક એસિડ 4.5 SL)500 મિલી
હોલ્ડ ઓન(આલ્ફા નેપ્થેલિક એસિટીક એસિડ 4.5 SL)500 મિલી
₹349₹1000
હોલ્ડ ઓન(આલ્ફા નેપ્થેલિક એસિટીક એસિડ 4.5 SL)100 મિલી
હોલ્ડ ઓન(આલ્ફા નેપ્થેલિક એસિટીક એસિડ 4.5 SL)100 મિલી
₹75₹115
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
₹420₹500
હ્યુમિક પાવર 8X250 ગ્રામ (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 2 કિલો ડોલ
હ્યુમિક પાવર 8X250 ગ્રામ (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 2 કિલો ડોલ
₹2799₹4000
હ્યુમિક પાવર NX (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 200 ગ્રામ
હ્યુમિક પાવર NX (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 200 ગ્રામ
₹399₹750
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹615₹655
કાલામોતી (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 8 કિલો
કાલામોતી (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 8 કિલો
₹929₹1000
કાર્બોનિક સીએન 1 લિટર
કાર્બોનિક સીએન 1 લિટર
₹1399₹1650
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 1 લીટર
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 1 લીટર
₹999₹1500
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 250 મિલી
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 250 મિલી
₹279₹450
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 500 મિલી
લિહોસ્ટાર (ક્લોરમેક્વેટ ક્લોરાઇડ 50% એસએલ) 500 મિલી
₹509₹750
નેનોવિટા સીએ 11 (1 લિટર)
નેનોવિટા સીએ 11 (1 લિટર)
₹1349₹1900
નેનોવિટા સીએ 11 250 મિલી
નેનોવિટા સીએ 11 250 મિલી
₹359₹510
નેનોવિટા સીએ 11 500 મિલી
નેનોવિટા સીએ 11 500 મિલી
₹689₹970
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹659₹1100
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹499₹590
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹380₹430
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
₹345₹350
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹650₹650
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ આયર્ન ( Fe 12 % EDTA) 500 ગ્રામ
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ આયર્ન ( Fe 12 % EDTA) 500 ગ્રામ
₹510₹550
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA) 250 ગ્રામ
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA) 250 ગ્રામ
₹265₹290
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA) 500 ગ્રામ
નુટ્રીબિલ્ડ ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA) 500 ગ્રામ
₹500₹565
નુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા OSA 3 % (200 મિલી)
નુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા OSA 3 % (200 મિલી)
₹475₹510
નુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા OSA 3 % (500 મિલી)
નુટ્રીબિલ્ડ સિલિકા OSA 3 % (500 મિલી)
₹1050₹1130
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
₹400₹550
ભીંડા સ્પેશિયલ (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 ગ્રામ
ભીંડા સ્પેશિયલ (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 ગ્રામ
₹459₹800
બાયોવિટા ( એસ્કોફાયલમ નોડૉસમ ) 500 મિલી
બાયોવિટા ( એસ્કોફાયલમ નોડૉસમ ) 500 મિલી
₹409₹492
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 1 લી
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 1 લી
₹479₹650
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 100 મિલી
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 100 મિલી
₹79₹99
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)250 મિલી
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)250 મિલી
₹149₹185
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)500 મિલી
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)500 મિલી
₹249₹375
પ્લાંટિગેન -ડીએસ
પ્લાંટિગેન -ડીએસ
₹199₹450
પાવર જેલ - પાક પોષણ (40 ગ્રામ)
પાવર જેલ - પાક પોષણ (40 ગ્રામ)
₹69₹75
પાવર જેલ - પાક પોષણ (500 ગ્રામ)
પાવર જેલ - પાક પોષણ (500 ગ્રામ)
₹555₹650
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝિંક 18% ) ગ્રાન્યુલ્સ 1 કિગ્રા
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝિંક 18% ) ગ્રાન્યુલ્સ 1 કિગ્રા
₹269₹300
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર)10x3kg (ડ્રમ)
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર)10x3kg (ડ્રમ)
₹4299₹6000
પ્યોર કેલ્પ 1 લિટર
પ્યોર કેલ્પ 1 લિટર
₹899₹1200
પ્યોર કેલ્પ 500 ml
પ્યોર કેલ્પ 500 ml
₹490₹500
રામસાઈડ્સ ઓલવિન ગોલ્ડ સુપર (એમિનો એસિડ + દરિયાઈ સેવાળ) 1 લિટર
રામસાઈડ્સ ઓલવિન ગોલ્ડ સુપર (એમિનો એસિડ + દરિયાઈ સેવાળ) 1 લિટર
₹800₹1500
રામસાઈડ્સ ઓલવિન ટોપ પ્લસ (જૈવિક નાઈટ્રોજન) 250 ગ્રામ
રામસાઈડ્સ ઓલવિન ટોપ પ્લસ (જૈવિક નાઈટ્રોજન) 250 ગ્રામ
₹700₹995
રામસાઈડ્સ ઓલવિન વન્ડર પ્લસ (સોઇલ કન્ડીશનર) 1 કિ.ગ્રા
રામસાઈડ્સ ઓલવિન વન્ડર પ્લસ (સોઇલ કન્ડીશનર) 1 કિ.ગ્રા
₹370₹500
રામસાઈડ્સ ઝલકસ (ઝીંક એચઈડીપી 17%) 250 ગ્રામ
રામસાઈડ્સ ઝલકસ (ઝીંક એચઈડીપી 17%) 250 ગ્રામ
₹330₹407
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹359₹450
સંચાર (જૈવ-સમૃદ્ધ કાર્બનિક ખાતર) 10 kg
સંચાર (જૈવ-સમૃદ્ધ કાર્બનિક ખાતર) 10 kg
₹1149₹1500
સરદાર- લિક્વિડ બોરોનેટેડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ -1000 મિલી
સરદાર- લિક્વિડ બોરોનેટેડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ -1000 મિલી
₹549₹750
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 25 કિગ્રા
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 25 કિગ્રા
₹6699₹8000
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 1 કિગ્રા
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 1 કિગ્રા
₹339₹400
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 5 કિગ્રા
સરદાર એમકેપી (0:52:34) 5 કિગ્રા
₹1759₹1800
સરદાર એનપીકે (19:19:19) 5 કિગ્રા
સરદાર એનપીકે (19:19:19) 5 કિગ્રા
₹989₹1000
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 25 કિગ્રા
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 25 કિગ્રા
₹5099₹6000
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 5 કિગ્રા
સરદાર પીએન (13: 0: 45) 5 કિગ્રા
₹1199₹1400
સરદાર એસઓપી (0: 0: 50) 1 કિગ્રા
સરદાર એસઓપી (0: 0: 50) 1 કિગ્રા
₹219₹260
સરદાર એસઓપી (0: 0: 50) 25 કિગ્રા
સરદાર એસઓપી (0: 0: 50) 25 કિગ્રા
₹3199₹3600
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 18 કિગ્રા
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 18 કિગ્રા
₹4599₹5400
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹799₹900
સિલિકોન (સિલિકોન ફર્ટિલાઇઝર) 250 મિલી
સિલિકોન (સિલિકોન ફર્ટિલાઇઝર) 250 મિલી
₹319₹500
સિલિકોન (સિલિકોન ફર્ટિલાઇઝર) 500 મિલી
સિલિકોન (સિલિકોન ફર્ટિલાઇઝર) 500 મિલી
₹599₹1000
પાવર ગ્રો સ્પ્રેડ અપ ૨૫૦ મિલી
પાવર ગ્રો સ્પ્રેડ અપ ૨૫૦ મિલી
₹616₹750
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 250 મિલી
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 250 મિલી
₹169₹250
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 100 મિલી
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 100 મિલી
₹89₹111
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 25 મિલી
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 25 મિલી
₹36₹41
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹649₹885
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹329₹470
સુગરકેન સ્પેશ્યિલ (500 ગ્રામ)
સુગરકેન સ્પેશ્યિલ (500 ગ્રામ)
₹499₹850
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
₹159₹200
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹469₹600
પાવર ગ્રો સલ્ફર 90 G ( સલ્ફર 90 % પાવડર) 30 કિગ્રા
પાવર ગ્રો સલ્ફર 90 G ( સલ્ફર 90 % પાવડર) 30 કિગ્રા
₹4099₹6000
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 15 કિગ્રા
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 15 કિગ્રા
₹2399₹3750
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹499₹750
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 30 કિગ્રા
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 30 કિગ્રા
₹4099₹7500
ફેર્ટીસ ડબ્લ્યુજી (સલ્ફર 90 % પાવડર) 3 કિગ્રા
ફેર્ટીસ ડબ્લ્યુજી (સલ્ફર 90 % પાવડર) 3 કિગ્રા
₹509₹510
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹375₹500
સ્વર્ણના ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA )- 500 ગ્રામ
સ્વર્ણના ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA )- 500 ગ્રામ
₹639₹640
સ્વર્ણના ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA ) - 250 ગ્રામ
સ્વર્ણના ચિલિટેડ ઝીંક ( Zn 12 % EDTA ) - 250 ગ્રામ
₹334₹335
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 1 લિટર
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 1 લિટર
₹5489₹7699
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 350 મિલી
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 350 મિલી
₹2019₹2799
સીજેન્ટા ઇસબીઓન 1 લીટર
સીજેન્ટા ઇસબીઓન 1 લીટર
₹1269₹1689
ટાટા સોલ્યૂબર - 250 ગ્રામ
ટાટા સોલ્યૂબર - 250 ગ્રામ
₹130₹135
યુપીએલ ફોલ્ટરોન 500 મિલી
યુપીએલ ફોલ્ટરોન 500 મિલી
₹399₹438
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ )
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ )
₹519₹550
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹249₹280
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 250 મિલી
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 250 મિલી
₹505₹690
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 10 મિલી
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 10 મિલી
₹39₹50
વિલોવુડ - બ્રાંન્ડ (કેમ્પસ્ટરોલ અને સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ) 250 મિલી
વિલોવુડ - બ્રાંન્ડ (કેમ્પસ્ટરોલ અને સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ) 250 મિલી
₹549₹1220
પાવર ગ્રો ઝાયનેક્ષ( ઝીંક 39.5% એસસી) 1 લિટર
પાવર ગ્રો ઝાયનેક્ષ( ઝીંક 39.5% એસસી) 1 લિટર
₹1099₹1500
પાવર ગ્રો ઝાયનેક્ષ( ઝીંક 39.5% એસસી) 250 મિલી
પાવર ગ્રો ઝાયનેક્ષ( ઝીંક 39.5% એસસી) 250 મિલી
₹359₹400