દરેક ઉત્પાદનો
એગ્રોસ્ટાર માધુરી કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
એગ્રોસ્ટાર માધુરી કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
₹630₹650
એગ્રોસ્ટાર મીનો અર્લી મૂળ (250 ગ્રામ)બીજ
એગ્રોસ્ટાર મીનો અર્લી મૂળ (250 ગ્રામ)બીજ
₹220₹560
એગ્રોસ્ટાર મોતી 10 વટાણા (1 કિગ્રા) બીજ
એગ્રોસ્ટાર મોતી 10 વટાણા (1 કિગ્રા) બીજ
₹280₹500
એગ્રોસ્ટાર ન્યુ કુરોડા ગાજર (250 ગ્રામ )બીજ
એગ્રોસ્ટાર ન્યુ કુરોડા ગાજર (250 ગ્રામ )બીજ
₹810₹1600
એગ્રોસ્ટાર રણધીર ડુંગળી (500 ગ્રામ)બીજ
એગ્રોસ્ટાર રણધીર ડુંગળી (500 ગ્રામ)બીજ
₹799₹1800
એગ્રોસ્ટાર રેડ બેબી તરબૂચના( 50 ગ્રામ) બીજ
એગ્રોસ્ટાર રેડ બેબી તરબૂચના( 50 ગ્રામ) બીજ
₹1200₹2000
એગ્રોસ્ટાર સુરુચિ ધાણા (500 ગ્રામ)બીજ
એગ્રોસ્ટાર સુરુચિ ધાણા (500 ગ્રામ)બીજ
₹150₹196
એગ્રોસ્ટાર વરુણ દૂધી (50 ગ્રામ) બીજ
એગ્રોસ્ટાર વરુણ દૂધી (50 ગ્રામ) બીજ
₹235₹380
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹260₹270
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1050₹1475
ક્લાઉસ રેમી એફ 1 હાયબ્રીડ ફ્લાવર (10 ગ્રામ) બીજ
ક્લાઉસ રેમી એફ 1 હાયબ્રીડ ફ્લાવર (10 ગ્રામ) બીજ
₹475₹720
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
₹625₹771
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 300 બીજ
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 300 બીજ
₹235₹301
ઇલાઇટ 228 કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
ઇલાઇટ 228 કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
₹700₹1083
ઇલાઇટ હરિતા ભીંડા (250 ગ્રામ) ભીંડા
ઇલાઇટ હરિતા ભીંડા (250 ગ્રામ) ભીંડા
₹700₹544
ઈલાઈટ શાઇની એસએસસી 546 ડુંગળી (500 ગ્રામ) બીજ
ઈલાઈટ શાઇની એસએસસી 546 ડુંગળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹897₹2367
ઈન્ડો અમેરિકન ગ્રીનવુડ વટાણા (1 કિગ્રા) બીજ
ઈન્ડો અમેરિકન ગ્રીનવુડ વટાણા (1 કિગ્રા) બીજ
₹260₹380
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹475₹720
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹300₹310
ઈશ્વેદ 152 ભીંડા (250 ગ્રામ) સીડ
ઈશ્વેદ 152 ભીંડા (250 ગ્રામ) સીડ
₹600₹1175
ઈશ્વેદ 361 રીંગણ (10 ગ્રામ) બીજ
ઈશ્વેદ 361 રીંગણ (10 ગ્રામ) બીજ
₹100₹115
ઈશ્વેદ 552 ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
ઈશ્વેદ 552 ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
₹200
ઈશ્વેદ નંબર 1 મરચી (10 ગ્રામ) બીજ
ઈશ્વેદ નંબર 1 મરચી (10 ગ્રામ) બીજ
₹475₹525
કાવેરી મકાઈ K-50 (પીળી) (4 કિલો) બીજ
કાવેરી મકાઈ K-50 (પીળી) (4 કિલો) બીજ
₹1350₹1640
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹355
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹250₹330
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹230₹410
નીલમ 61 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બિયારણ
નીલમ 61 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹325₹560
નિર્મલ ટેટી 24 (50 ગ્રામ)
નિર્મલ ટેટી 24 (50 ગ્રામ)
₹875₹1920
નોનગવું બીજ મિઠાસ મીઠી મકાઈ બીજ (1 કેજી)
નોનગવું બીજ મિઠાસ મીઠી મકાઈ બીજ (1 કેજી)
₹2700₹3900
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1300₹1555
નૂનહેમ્સ આર્મર મરચી (1500 બીજ) બીજ
નૂનહેમ્સ આર્મર મરચી (1500 બીજ) બીજ
₹680₹840
નૂનહેમ્સ બેલે હાઈ (કાકડી) 250 બીજ
નૂનહેમ્સ બેલે હાઈ (કાકડી) 250 બીજ
₹145₹165
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹2010₹2665
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (10000 બીજ) બીજ
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (10000 બીજ) બીજ
₹18820₹24250
નુનહેમ્સ રૂશાન (કારેલા) 250 બીજ
નુનહેમ્સ રૂશાન (કારેલા) 250 બીજ
₹730₹895
નુન્હેમ્સ સંપૂર્ણા ટામેટા (3000 બીજ) બીજ
નુન્હેમ્સ સંપૂર્ણા ટામેટા (3000 બીજ) બીજ
₹590₹730
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹700₹1135
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1400₹2275
નનહેમ્સ - સર્વોત્તમ ભીંડા (7000 બીજ)
નનહેમ્સ - સર્વોત્તમ ભીંડા (7000 બીજ)
₹1905₹2500
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹3165₹3810
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹1010₹1285
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹2015₹2570
નુન્હેમ્સ( યુએસ એગ્રી)યુએસ 1143 ટામેટા (3000 બીજ) બિયારણ
નુન્હેમ્સ( યુએસ એગ્રી)યુએસ 1143 ટામેટા (3000 બીજ) બિયારણ
₹930₹1215
નનહેમ્સ કારેલાં યુએસ -1315 ( 500 બીજ )
નનહેમ્સ કારેલાં યુએસ -1315 ( 500 બીજ )
₹1310₹1630
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
₹520₹620
સાગર 60 ટેટી (50 ગ્રામ) બીજ
સાગર 60 ટેટી (50 ગ્રામ) બીજ
₹575₹950
સાગર ક્રિસ્ટા ટેટી (25 ગ્રામ) બીજ
સાગર ક્રિસ્ટા ટેટી (25 ગ્રામ) બીજ
₹725₹1000
સાગર કિંગ પ્લસ તરબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
સાગર કિંગ પ્લસ તરબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹2300
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1325₹2100
સાગર વિજય ટેટી (25 ગ્રામ) બીજ
સાગર વિજય ટેટી (25 ગ્રામ) બીજ
₹1010₹2100
સીડ પ્રો- ચક્રિકા હાયબ્રીડ ગલકા બીજ
સીડ પ્રો- ચક્રિકા હાયબ્રીડ ગલકા બીજ
₹190₹300
સીડપ્રો ગીતિકા ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
સીડપ્રો ગીતિકા ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
₹210₹300
સીડ પ્રો- જાનકી ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
સીડ પ્રો- જાનકી ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1249₹2000
સીડપ્રો- લાસ્યા હાયબ્રીડ મરચી બીજ
સીડપ્રો- લાસ્યા હાયબ્રીડ મરચી બીજ
₹390₹600
સીડ પ્રો- મોનીકા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
સીડ પ્રો- મોનીકા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1099₹1750
સીડપ્રો- બ્રાક્ટો તલ (500 ગ્રામ) બીજ
સીડપ્રો- બ્રાક્ટો તલ (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹350
સીડપ્રો-ગ્રીન પ્રાઇડ મગ (1 કિલો) બીજ
સીડપ્રો-ગ્રીન પ્રાઇડ મગ (1 કિલો) બીજ
₹235₹350
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
₹485₹699
સીડપ્રો સેન્ડી કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
સીડપ્રો સેન્ડી કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
₹425₹800
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા 3500 બીજ
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા 3500 બીજ
₹1250₹1786
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹300₹338
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ (25 જી) બીજ
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ (25 જી) બીજ
₹2250₹2989
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ 3500 બીજ
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ 3500 બીજ
₹1050₹1331
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
₹295₹300
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1300₹2600
Sun Agri Bottlegourd Riwan (50gm) seeds
Sun Agri Bottlegourd Riwan (50gm) seeds
₹360
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹150₹200
સ્વાતી નં 1 મેથી (1 કિગ્રા) બિયારણ
સ્વાતી નં 1 મેથી (1 કિગ્રા) બિયારણ
₹220₹250
સીજેન્ટા- 6242 (ટામેટા) 20000 બીજ
સીજેન્ટા- 6242 (ટામેટા) 20000 બીજ
₹12250₹16250
સીંજેન્ટા અભિનવ ટમેટાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
સીંજેન્ટા અભિનવ ટમેટાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹1200₹1620
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹1875₹2610
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
₹1875₹2500
યુપીએલ એકે 47 (મરચી) 10 ગ્રામ બિયારણ
યુપીએલ એકે 47 (મરચી) 10 ગ્રામ બિયારણ
₹770
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
₹300₹500
યુપીએલ-હરિત શોભા સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
યુપીએલ-હરિત શોભા સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
₹160₹240
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
₹1075₹1500
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1835₹2310
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
₹550₹760