ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
RJ-Conika 50% WP 500 g
₹1090₹1405
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹340₹467
ಕಸು - ಬಿ 3 % ಎಸ್ ಎಲ್ (ಕಸುಗಾಮೈಸಿನ್) 250 ಮಿಲಿ
₹280₹338
RJ Baan (Tricyclazole 75% WP) 120 g
₹285₹303
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹280₹329
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹550₹618
ಅಮೇಜ್ - ಎಕ್ಸ್ (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್‌ಜಿ) 100 ಗ್ರಾಂ
₹320₹600
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
Barrix - Catch Fruit Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
₹175₹180
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
₹180₹180
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Bavistin (Carbendazim 50% WP) 100 gm
₹160₹174
Bavistin (Carbendazim 50% WP) 250 gm
₹380₹392
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 1 kg
₹2250₹2760
Antracol (Propineb) 500 gm
₹345₹430
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹500₹600
Bayer Emesto Prime (Penflufen 240 FS) 100 ml
₹565₹800
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7%+ Tebuconazole17.7%SC) 250 ml
₹1550₹1760
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 250ml
₹285₹350
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 500ml
₹560₹660
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 1 litre
₹1110₹1250
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
Bayer Regent (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹495₹610
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 1 Kg
₹210₹280
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 4 Kg
₹820₹1060
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 100 gm
₹300₹400
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 500 gm
₹1350₹2000
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 500 ml
₹1440₹1650
Blue Copper (Copper Oxy Cloride) 500 gm
₹325₹430
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
₹600₹750
RJ-Conika 50% WP 250 g
₹580₹756
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 100 ಗ್ರಾಂ
₹970₹1400
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 40 ಗ್ರಾಂ
₹450₹620
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 1 lit
₹610₹735
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 500 ml
₹325₹387
Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 30 ಮಿಲಿ
₹450₹579
ಕವರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ರೈನಾಕ್ಸಿಪೈರ್) 60 ಮಿಲಿ
₹850₹1097
ಕ್ರೂಜರ್ (ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹300₹480
Crystal TILT (Propiconazole 25% EC) 250 ml
₹350₹375
Decis 2.8 (Deltamethrin 2.8 EC) 250 ml
₹190₹230
ಧನುಕೋಪ್ 50% WP (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹305₹465
Dhanuka Craze (Pretilachlor 50% EC) 500 ml
₹550₹625
Dhanuka Craze (Pretilachlor 50% EC) 500 ml
₹300₹331
ಧನುಕಾ ಇಎಂ 1 (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್) 100 ಗ್ರಾಂ
₹320₹551
ಧನುಕಾ ಇಎಂ 1 (ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್) 250 ಗ್ರಾಂ
₹785₹1211
ಧನುಕಾ ಫಾಕ್ಸ್ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ) 1 ಎಲ್ಟಿಆರ್
₹960₹1221
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹280₹325
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹529₹626
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 1 Kg
₹85₹105
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹390₹480
ಧನುಕಾ ಒಮೈಟ್ (ಪ್ರೊಪಾರ್ಗೈಟ್ 57% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
₹385₹410
Dhanuka Sempra (Halosulfuron Methyl 75% WG) 36 Gm
₹1480₹1499
ಧನುಸ್ಟಿನ್ 50% WP (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹330₹405
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
₹260₹295
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 1 lit
₹810₹825
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 250 ml
₹245₹250
Lara-909 (Chloro 50%+Cyper 5% EC) 500 ml
₹435₹435
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
₹595₹700
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 250 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹325₹400
ಮೋಕ್ಸಿಮೇಟ್ (ಸೈಮೋಕ್ಸನಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) 300 ಗ್ರಾಂ
₹400₹432
ಮೋಕ್ಸಿಮೇಟ್ (ಸೈಮೋಕ್ಸನಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ) 600 ಗ್ರಾಂ
₹770₹939
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ (ಅಸೆಟಮಾಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) 100 ಗ್ರಾಂ
₹160₹240
ಮಾಂಡೋಜ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 12% WP) 250 ಗ್ರಾಂ
₹145₹215
ಮಾಂಡೋಜ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% WP) 500 ಗ್ರಾಂ
₹290₹385
ಮೆಂಟೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 75 ಗ್ರಾಂ
₹325₹520
NOMINEE GOLD (Bispyribac Sodium 10% SC) 100ml
₹625₹835
OXYGOLD (Oxyflurofen 23.5 %EC) 100 ml
₹200₹245
ಪೇಜರ್ 50% WP (ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 50%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹590₹801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1050₹1505
ರಿಮನ್ (ನೊವಾಲುರಾನ್ 10% ಇಸಿ) 250 ಎಂ.ಎಲ್
₹1000₹1056
RJ Bayer Lesenta(Fipronil + Imidacloprid) 40 g
₹505₹550
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 1 ಲೀಟರ್
₹760₹1115
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 500 ಮಿಲಿ
₹421₹584
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹580₹660
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
₹260₹295
Shutter (Thiamethoxam 75% SG) 100 gm
₹550₹790
Shutter (Thiamethoxam 75% SG) 50 gm
₹275₹395
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹870
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (250 ಗ್ರಾಂ)
₹425₹560
ಟಾಟಾ ಟಕುಮಿ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹775₹845
UP - Taqat (Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹438
UP - Taqat (Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹867
UP - Tata MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 gm)
₹195₹235
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
ಯುಪಿಎಲ್ ದೋಸ್ತ ಸೂಪರ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ 38.7% ಸಿಎಸ್) (700 ಎಂಎಲ್)
₹520₹600
RJ UPL INSULF GOLD (1 Kg)
₹125₹140
UPL Provax 200FF (17.5% Carboxin + 17.5% FF Thiram 250 ml
₹480₹640
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
₹230₹275
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹368₹523
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 10 g
₹35₹37
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 100 g
₹220₹246
Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
₹335₹471