ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
ನ್ಯೂಟ್ರೋ-ಜೆಲ್ 150 ಗ್ರಾಂ
₹450₹550
RJ - IPL Premium Phoster (PSB) 4 Kg
₹460₹535
Ignite 500 ml
₹700₹1100
OPTIMUS 500 ml
₹500₹900
AGRINOS-AVESTA PRO (500 Gms)
₹900₹1300
Agricare Boron 20% - 1 Kg
₹349₹495
Agricare Calcium nitrate (CaNO3) 1 kg
₹94₹95
Agricare MAP (12:61:0) 1 kg
₹155₹230
Agricare MKP (0:52:34) 1 kg
₹205₹284
Agricare NPK (19:19:19) 1 kg
₹129₹189
Agricare PN (13:0:45) 1 kg
₹159₹210
Agricare SOP (0:0:50) 1 kg
₹140₹168
AllStar 250 g
₹349₹480
BioVita(Ascophyllum nodosum) 250 ml
₹240₹270
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
Bloomer 50ml
₹350₹450
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 3 kg
₹400₹510
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) bulk 15 kg Bucket
₹1900₹2400
ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ 95% (250 ಗ್ರಾಂ)
₹349₹500
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
ಫ್ಲೋರೋಫಿಕ್ಸ್ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹390₹590
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹400₹650
Power Grow Bhumika 4 Kg
₹440₹810
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 1000 ml
₹480₹885
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 500 ml
₹250₹470
Sugarcane Special (500 g)
₹450₹850
ರೂಟ್ ಪವರ್ (200 ಗ್ರಾಂ)
₹175₹450
Super Sona (250 g)
₹350₹500
Swarna Zn 12% EDTA 250 gm
₹310₹335
Swarna Zn 12% EDTA 500 gm
₹620₹640
Techno - Z (Sulphur 67% + Zinc 14%) 4 Kg
₹725₹856
Basfoliar CabMag (1 Ltr)
₹899₹1050
Basfoliar CabMag (500 ml)
₹490₹546
Basfoliar Kelp O SL (1 Ltr)
₹1450₹1514
Basfoliar Kelp O SL (500 ml)
₹750₹773
UP-Prokisan Grade (250 Gms)
₹360₹375
ಟಾಟಾ ಬಹಾರ್ - 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹359₹610
UP-Prokisan Grade (500 Gms)
₹700₹730
ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹340₹550
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 100ml
₹210₹280