క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
అన్ని ఉత్పత్తులు
MH TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
₹260₹330
MH KITOGUARD (100 ML)
₹335₹358
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
₹1100₹1505
MH - Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 80 ml
₹700₹799
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
₹600₹801
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
ASATAF (Acephate 75% SP) 500 gm
₹450₹515
Accon (500 Ml)
₹200₹535
MH - Ad-fyre 70 WG (Imidicloprid 70% WG) 150 Gms
₹720₹826
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 500 గ్రా
₹620₹885
Avancer Glow (Azoxystrobin8.3%+MZB 66.7%WG) 300Gms
₹490₹580
Barrix - Catch Fruit Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
₹175₹180
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
₹90₹90
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
₹180₹180
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Bavistin (Carbendazim 50% WP) 100 gm
₹160₹174
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 150 gm
₹1425₹1700
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 75 gm
₹730₹860
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 1 kg
₹2250₹2760
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 250 gm
₹600₹750
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹655₹800
Antracol (Propineb) 500 gm
₹345₹430
Bayer Belt Expert (Flubendiamide19.92%+Thiacloprid 19.92 SC) 100 ml
₹780₹989
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 100 ml
₹320₹400
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 250 ml
₹750₹980
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 1Lt
₹1900₹2330
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹500₹600
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 100 ml
₹1800₹2280
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 50 ml
₹910₹1160
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 1 lit
₹2200₹2900
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 500 ml
₹1125₹1480
Bayer Gaucho (Imidacloprid 600 FS 48%) 100 ml
₹435₹520
Bayer Glamore (Ethiprole + Imidacloprid 80 WG 40 + 40 % w) 100 gm
₹1240₹1450
Bayer Infinito (Fuopicolide & Propamocarb Hydrochloride) 1 Lit
₹2160₹2400
Bayer Laudis 115ml
₹1500₹1700
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7% +Tebuconazole17.7%SC) 1 lit
₹5950₹6790
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7%+ Tebuconazole17.7%SC) 250 ml
₹1550₹1760
Bayer Monceren  (Pencycuron 250 SC) 500ml
₹560₹660
Bayer Movento Energy 240 SC 100 ml
₹370₹430
Bayer Movento Energy 240 SC 250 ml
₹845₹960
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 250 gm
₹2070₹2400
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 13.4 ml
₹90₹110
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 50 ml
₹290₹330
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 250 ml
₹1320₹1360
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 500 ml
₹2560₹2670
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 100 gm
₹300₹400
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 1 lit
₹2750₹3250
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 500 ml
₹1440₹1650
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 100 ml
₹310₹400
Velum Prime 250 ml (Nematicide)
₹1950₹2500
Velum Prime 500 ml (Nematicide)
₹3700₹4500
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 1 lit
₹2005₹2400
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 500 ml
₹1012₹1210
Dupont - Benevia (180 Ml)
₹1800₹1999
Dupont - Benevia (240 Ml)
₹2250₹2646
Blue Copper (Copper Oxy Cloride) 500 gm
₹325₹430
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
₹600₹750
కాబ్రియోటోప్ (పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ + మేటిరామ్) 600 గ్రా
₹1150₹1416
Carina (Profenofos 50% EC)500ml
₹416₹450
Clinton (Glyphosate 41% SL) 1 Lit
₹330₹455
Contaf (Hexaconazole 5% EC) 1 lit
₹560₹651
Contaf (Hexaconazole 5% EC) 500 ml
₹300₹338
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 1 lit
₹610₹735
Contaf Plus (Hexaconazole 5 % SC) 500 ml
₹325₹387
Crystal GUARD( Imazethapyr 10% SL) 1 lit
₹1050₹1600
Crystal TILT (Propiconazole 25% EC) 250 ml
₹375₹375
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 180 ml
₹1800₹2124
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 100 ml
₹135₹145
ధనుకా ఫాక్స్ (ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్సీ) 1 లీటర్
₹960₹1221
ధనుకా ఒమైట్ (ప్రొపార్గైట్ 57% ఇసి) 250 మి.లీ
₹385₹410
Econeem Plus 100 ml
₹230₹234
Econeem Plus 250 ml
₹545₹560
Equation Pro 100 ml
₹530₹554
Equation Pro 200 ml
₹1015₹1098
PCI Fero-T Trap + Pectino(PBW) Lure Set of 2
₹105₹105
Heliox (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 1 litre
₹710₹1100
Heliox (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
₹210₹325
IPL Kalichakra (Metarhizium anisopliae) 1 Kg
₹255₹295
ఐపిఎల్ నెమటోఫ్రీ ప్లస్ (వెర్టిసిల్లీయం ఖ్లమీడోస్పోరియం) 1 కిలో
₹290₹315
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
₹260₹295
ఇండోఫిల్ మర్జర్ (ట్రైసైక్లజోల్ 18% +మాంకోజెబ్ 62 % డబుల్ల్యు పి) 500 గ్రాములు
₹580₹690
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 200 ml
₹380₹445
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 1 ltr
₹1000₹1178
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 500 ml
₹525₹600
కిటాజిన్ (కిటాజిన్ 48% ఇసి) 250 మి.లీ
₹285₹295
Kitoguard (250 Ml)
₹700₹715
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 500 గ్రాములు
₹595₹700
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 1Kg
₹300₹440
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
₹175₹232
MH - INDOFIL Z-78 (Zineb 75% WP) - 500Gm
₹320₹340
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 300Gm
₹400₹432
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
₹750₹771
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
₹400₹406
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
₹1000₹1056
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
₹750₹873
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 250Gm
₹1650₹2130
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
₹400₹452
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
₹440₹525
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 500 ml
₹810₹955
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1950₹2710
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹445₹579
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹835₹1097
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹999₹1227
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 100 ml
₹240₹273
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 250 ml
₹540₹590
MH DOW SYSTHANE (Myclobutanil 10% WP) 100 g
₹240₹250
MH ISHAAN (Chlorothalonil 75 %WP) (500 g)
₹550₹550
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
మెంటో (ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70 % డబుల్ల్యు జి) 75 గ్రాములు
₹325₹520
MH Roundup (1ltr)
₹385₹407
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
₹195₹235
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
MH UPL-DOST SUPER - Pendimethalin 38.7%Cs(700 Ml)
₹520₹560
Dhanuka - Media 17.8% S.L. (100 ml)
₹155₹186
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 1 kg
₹2185₹2470
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 800 gm
₹1770₹2020
Odysee(Imazethapyr 35% + Imazamox 35% WG + Outright) 100 gm
₹1875₹1928
PCI Fero-T Trap + Pectino(PBW) Lure Set of 2
₹105₹105
Proclaim (Emamectin 5 % SG) 100 gm
₹560₹600
Pursuit(Imazethapyr 10% SL + Outright) 1 Lt
₹1480₹1541
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
₹235₹325
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 500 మి.లీ
₹421₹584
Roundup 500 ml
₹193₹225
Score(Difenconazole 25 EC) 100 ml
₹511₹518
షట్టర్ (థియామిథోక్సామ్ 75%) 100 గ్రాములు
₹550₹790
Stomp Xtra (700 ml)
₹575₹602
Sumitomo Danitol (Fenpropathrin 10 % EC) 500 ml
₹375₹425
Sumitomo Haru 500 g
₹390₹530
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 500 ml
₹1400₹1600
Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 500 ml
₹4525₹4849
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
₹260₹315
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (500 Gm)
₹1290₹1525
Tafaban (Chloropyriphos 20% EC) 1 lit
₹375₹527
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹370
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
Tynzer (Topramezone 336 G/l w/w SC) 30 ml
₹1625₹1929
UPL Ranman (Cyazofamid 34% SC) 80 ml
₹1900₹2100
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
UPL Sweep Power(Glufosinate Ammonium 13.5%) 1 lit
₹550₹550
UPL Vesta 160 g (Clodinafop + Metsulfuron)
₹590₹800
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 1 కిలో
₹720₹1025
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
₹230₹275
యూ పి ఎల్- లాన్సర్ గోల్డ్ - ఎసిఫేట్ 50 % + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.8 % ఎస్పి - 500 గ్రాములు
₹368₹523
UPL Gunther (Novaluron 5.25% + Emamectin benzoate 0.9 % ) 500 ml
₹1000₹1150
విటావాక్స్ పవర్ (కార్బోక్సిన్ + థైరామ్) 100 గ్రాములు
₹220₹246
MH - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
₹335₹471