క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
అన్ని ఉత్పత్తులు
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 100ml
₹210₹280
న్యూట్రో-జెల్ 150 గ్రాములు
₹450₹550
హ్యూమిక్ పవర్ అడ్వాన్స్డ్ పౌడర్ 95% (250 గ్రాములు)
₹349₹500
Super Sona (250 g)
₹350₹500
MH Bio Combi (1 Kg)
₹375₹395
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
₹650₹660
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (100 g)
₹160₹170
MH Bio Starter (1 Kg)
₹170₹180
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (250 g)
₹265₹320
Ignite 500 ml
₹700₹1100
OPTIMUS 500 ml
₹500₹900
Basfoliar CabMag (1 Ltr)
₹899₹1200
Basfoliar CabMag (500 ml)
₹490₹650
Basfoliar K 40 (1 kg)
₹890₹900
Basfoliar Kelp Premium (1 Ltr)
₹1450₹1550
Basfoliar Kelp Premium (500 ml)
₹750₹800
Bayer Ambition 1 lit
₹1090₹1499
Bayer Ambition 500 ml
₹560₹770
Bayer Ethrel(Ethephon) 500 ml
₹1100₹1320
RJ Bayer Planofix (AAA 4.5%) 100 ml
₹90₹130
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 100 ML
₹55₹92
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 250 ML
₹155₹220
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 3 kg
₹400₹510
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) bulk 30 kg Drum
₹3400₹4468
RJ Godrej Vipul Booster 250 ml
₹150₹210
Hydrospeed Cab-Max (1 kg)
₹200₹250
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (500 g)
₹525₹600
MH - Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (500 g)
₹510₹565
MH Coromandel Gromor 0:0:50 (1 Kg)
₹149₹155
MH Coromandel Gromor 13:0:45 (1 Kg)
₹164₹212
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹430₹610
MH TATA Ralligold (G) - 4 Kg
₹650₹796
MH TATA Solubor - 1 Kg
₹375₹398
MH -Mahadhan WSF MAP (12:61:00) - 1 Kg
₹159₹190
MH -Mahadhan WSF SOP (00:00:50) - 1 Kg
₹130₹135
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
₹380₹385
నాగమృత (ఎన్‌ఏఏ) 100 మి.లీ.
₹55₹55
ఫ్లోరోఫిక్స్ (250 గ్రాములు)
₹390₹590
Novatec Solub 21 (1 kg)
₹200₹250
NutriPro 20 % Boron 1 Kg
₹335₹430
NutriPro 20 % Boron 500 g
₹185₹250
NutriPro Grade 2 - 250 g
₹225₹350
NutriPro Grade 2 - 500 g
₹425₹650
Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (250 g)
₹265₹290
Nutrifeed Boron 20% (1 kg)
₹335₹380
Nutrifeed Boron 20% (250 gm)
₹130₹150
Nutrifeed Boron 20% (500 gm)
₹180₹215
Nutrifeed Calcium nitrate (CaNO3) 1 kg
₹105₹125
Nutrifeed MKP (0:52:34) 1 kg
₹205₹250
Nutrifeed NPK (19:19:19) 1 kg
₹129₹180
Nutrifeed PN (13:0:45) 1 kg
₹159₹210
Nutrifeed PS (0:0:50) 1 kg
₹140₹150
Offer Humic power Advanced powder 95% (250 g)
₹349₹500
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
Power Grow Bhumika 4 Kg
₹440₹810
రూట్ పవర్ (200 గ్రాములు)
₹175₹450
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹850₹1025
MH TATA Solubor - 250 g
₹135₹135
UPL SILWET GOLD % ( 100 ml)
₹210₹248
UPL SILWET GOLD % ( 500 ml)
₹815₹1090
వెజ్ స్టార్ (500 గ్రాములు)
₹340₹550