ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 50 ગ્રામ
₹275₹395
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બાયર જમ્પ (40 ગ્રામ)
₹900₹1140
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 100 મિલી
₹135₹175
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹500₹625
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹260₹325
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બૂન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10% ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹180₹200
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹175₹180
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બાવીસ્ટિન (કાર્બેનડાઝીમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹160₹174
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 150 ગ્રામ
₹1425₹1700
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 75 ગ્રામ
₹730₹860
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2250₹2760
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹600₹750
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1150₹1420
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 500 ગ્રામ
₹345₹430
બેયર બેલ્ટ એક્સપર્ટ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 19.92% + થિયાક્લોપ્રિડ 19.92% એસસી)100 મિલી
₹780₹989
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹320₹400
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 1 લીટર
₹1900₹2330
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 250 મિલી
₹500₹600
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 100 મિલી
₹1800₹2280
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
₹910₹1160
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
₹2200₹2900
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 500 મિલી
₹1125₹1480
બેયર ગૌચો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 600 એફએસ 48%) 100 મિલી
₹435₹520
બેયર ગ્લેમોર (એથિપ્રોલ + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 80 ડબ્લ્યુજી 40 + 40% ડબલ્યુ) 100 ગ્રામ
₹1240₹1450
બેયર ઇન્ફિનિટો (ફુઓપીકોલાઇડ અને પ્રોપામોકાર્બ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ) 1 લિટ
₹2160₹2400
બેયર લાઉડીશ 115 મિલી
₹1500₹1700
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
₹5950₹6790
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 250 મિલી
₹1550₹1760
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 500 મિલી
₹560₹660
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 1 લિટર
₹1110₹1250
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 100 મિલી
₹370₹430
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 250 મિલી
₹845₹960
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)250 ગ્રામ
₹2070₹2400
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)500 ગ્રામ
₹4020₹4600
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 13.4 મિલી
₹90₹110
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
₹290₹330
બેયર રીજેન્ટ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
₹495₹610
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 250 મિલી
₹1320₹1360
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 500 મિલી
₹2560₹2670
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹300₹400
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
₹1440₹1650
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 100 મિલી
₹310₹400
વેલમ પ્રાઇમ 250 મિલી
₹1950₹2500
વેલમ પ્રાઇમ 500 મિલી
₹3700₹4500
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 1 લિટ
₹2005₹2400
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 500 મિલી
₹1012₹1210
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (180 મિલી)
₹1800₹1999
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (240 મિલી)
₹2250₹2646
બાયોહર્ઝ (પ્રવાહી) (1 લીટર)
₹560₹675
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹325₹430
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (300 ગ્રામ)
₹600₹750
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
₹1150₹1416
ક્લિન્ટન(ગ્લાયફોસેટ 41 એસએલ) 1 લીટર
₹330₹455
કોનિકા 50% WP 250 ગ્રામ
₹580₹756
કોનિકા 50% WP 500 ગ્રામ
₹1090₹1405
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
₹610₹735
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
ડેસીસ 2.8 (ડેલ્ટામેથ્રિન 2.8 ઇસી) 250 મિલી
₹190₹230
ડેસીસ 2.8 (ડેલ્ટામેથ્રિન 2.8 ઇસી) 500 મિલી
₹350₹355
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹280₹325
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹529₹626
ધાનુકા નાબૂદ (કાર્ફેન્ટ્રાઝોન-એથાઇલ 40% ડીએફ) -20 ગ્રામ
₹235₹285
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
₹385₹410
ધાનુકા ઓમાઈટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 500 મિલી
₹715₹791
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹530₹576
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)1 લિટર
₹710₹1100
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹210₹325
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
₹260₹295
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 1 લિટર
₹1600₹1700
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
₹380₹445
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹285₹295
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)500 મિલિ
₹520₹560
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
એફએમસી માર્શલ 250 મિલી
₹310₹331
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2185₹2470
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
₹1770₹2020
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
નિમસિડિન 10000 પીપીએમ (500 એમએલ)
₹935₹1297
પનાકા M-45 (મેંકોઝેબ 75% WP) 1 કિગ્રા
₹255₹350
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹550
ડેનટોત્સુ (ક્લોથિયાનિડીન) 100 ગ્રામ
₹1390₹1875
ધાનુકા સિક્સર 75% ડબલ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹320₹350
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
નેમેટોફ્રી પ્લસ (વર્ટીસિલિયમ ક્લેમિડોસ્પોરિયમ) 1 કિગ્રા
₹290₹315
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ઈશાન (ક્લોરોથેલોનીલ) 500 ગ્રામ
₹650₹660
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹560
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹760₹875
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹330₹381
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
સંજીવની (પાવડર) (1 કિગ્રા)
₹260₹295
સ્કોર (ડાઇફેનકોનાઝોલ 25 ઇસી) 250 મિલી
₹1150₹1196
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
એફએમસી તલસ્ટાર 500 મિલી
₹600₹650
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
ટેબુલ (ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹350₹550
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC ( 500 મિલી)
₹265₹310
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુપીએલ કોપિયો (સોઇલ પ્રોબાયોટીક્સ) 3 કિલો
₹540₹540
યુપીએલ ઇન્સલ્ફ ગોલ્ડ (1 કિગ્રા)
₹125₹140
યુપીએલ ઝટકા (ક્લોડીનાફોપ પ્રોપરજાઈલ 15 % ડબ્લ્યુપી) 160 ગ્રામ
₹215₹275
રણમન (સાયઝોફેમિડ એ આઈ - 34.5% SC) 80 મિલી
₹1900₹2100
યુપીએલ રેનોવા (થાયોમેથોક્ષામ 25 % ડબ્લ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹200₹200
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
₹230₹275
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
ગુંથર (નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC) 500 મિલી
₹1000₹1150
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
₹35₹37
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246