ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹520₹526
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
₹385₹410
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ઈન્ડેક્સ 250 ગ્રામ
₹395₹400
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ઈન્ડેક્સ 100 ગ્રામ
₹200₹220
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹175₹180
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 500 ગ્રામ
₹345₹430
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹300₹400
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1350₹2000
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
₹1440₹1650
બાયોહર્ઝ (પ્રવાહી) (1 લીટર)
₹560₹675
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹325₹430
ક્લિન્ટન(ગ્લાયફોસેટ 41 એસએલ) 1 લીટર
₹330₹455
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
ક્રિસ્ટલ ગાર્ડ (ઈમેઝિથાપીર 10% એસએલ) 1 લિટર
₹1050₹1600
ધનટિમ (ટ્રાયસાયક્લેઝોલ 75% ડબલ્યુપી)120 ગ્રામ
₹210₹300
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹280₹325
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
₹390₹480
ધાનુકા સેમ્પરા ( હાલોસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ 75% ડબલ્યુજી) 36 ગ્રામ
₹1480₹1499
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)1 લિટર
₹710₹1100
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹210₹325
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
નેમેટોફ્રી પ્લસ (વર્ટીસિલિયમ ક્લેમિડોસ્પોરિયમ) 1 કિગ્રા
₹290₹315
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)500 મિલિ
₹520₹560
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹330
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
નોમિની ગોલ્ડ (બીસપીરીબક સોડિયમ 10% એસસી) 100 મિલી
₹625₹835
પિમિક્સ (મેટસલ્ફયુરોન મિથાઇલ 10% + ક્લોરીમ્યુરોન ઇથાઇલ 10% ડબલ્યુપી ) 8 ગ્રામ
₹150₹207
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
₹560₹600
પરસુટ (1000 મિલી)
₹1480₹1541
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
₹275₹395
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
₹1290₹1525
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ટેબુલ (ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹350₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹600
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹720₹1025
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
વૉલ્ટેજ 22.9 એસસી(100 મિલી)
₹500₹618
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
₹35₹37
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹471