ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹155₹215
કીફન(ટોલ્ફનપાયરાઈડ 15% ઇસી)100 મિલી
₹350₹380
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
₹275₹395
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 1 કિગ્રા
₹875₹1010
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
₹450₹515
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹175₹180
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બાવીસ્ટિન (કાર્બેનડાઝીમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹160₹174
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 150 ગ્રામ
₹1425₹1700
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 75 ગ્રામ
₹730₹860
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2250₹2760
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹600₹750
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1150₹1420
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 500 ગ્રામ
₹345₹430
બેયર બેલ્ટ એક્સપર્ટ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 19.92% + થિયાક્લોપ્રિડ 19.92% એસસી)100 મિલી
₹780₹989
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹320₹400
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 250 મિલી
₹500₹600
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 100 મિલી
₹1800₹2280
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
₹910₹1160
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
₹2200₹2900
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 500 મિલી
₹1125₹1480
બેયર ગૌચો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 600 એફએસ 48%) 100 મિલી
₹435₹520
બેયર ગ્લેમોર (એથિપ્રોલ + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 80 ડબ્લ્યુજી 40 + 40% ડબલ્યુ) 100 ગ્રામ
₹1240₹1450
બેયર ઇન્ફિનિટો (ફુઓપીકોલાઇડ અને પ્રોપામોકાર્બ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ) 1 લિટ
₹2160₹2400
બાયર જમ્પ (40 ગ્રામ)
₹900₹1140
બેયર લાઉડીશ 115 મિલી
₹1500₹1700
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
₹5950₹6790
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 250 મિલી
₹1550₹1760
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 500 મિલી
₹560₹660
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 1 લિટર
₹1110₹1250
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 100 મિલી
₹370₹430
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 250 મિલી
₹845₹960
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)1000 ગ્રામ
₹8000
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)250 ગ્રામ
₹2070₹2400
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 13.4 મિલી
₹90₹110
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
₹290₹330
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 250 મિલી
₹365₹440
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 250 મિલી
₹1320₹1360
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 500 મિલી
₹2560₹2670
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹300₹400
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1350₹2000
બેયર શિવાન્ટો પ્રાઇમ (ફ્લુપીરાડીફ્યુરોન) 250 મિલી
₹800₹1040
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
₹1440₹1650
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 100 મિલી
₹310₹400
વેલમ પ્રાઇમ 250 મિલી
₹1950₹2500
વેલમ પ્રાઇમ 500 મિલી
₹3700₹4500
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 1 લિટ
₹2005₹2400
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 500 મિલી
₹1012₹1210
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹325₹430
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)૧ લી.
₹770₹870
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી) 500 મિ.લી.
₹416₹450
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 1 લીટર
₹560₹651
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 500 મિલી
₹300₹338
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
₹610₹735
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹325₹387
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1955₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹455₹579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹845₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1049₹1227
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
₹240₹240
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
₹540₹665
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 500 મિલી
₹1160₹1200
ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
₹209₹216
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1590₹1855
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹529₹626
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
₹385₹410
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹530₹576
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ડ્યુપોન્ટ ગેલિલિઓ (પીકોક્સીસ્ટ્રોબિન 22.5%) 240 મિલી
₹1100₹1260
ડ્યુપોન્ટ ગેલિલિઓ (પીકોક્સીસ્ટ્રોબિન 22.5%) 400 મિલી
₹1700₹2061
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹234
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
₹105₹105
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
₹700₹829
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
નેમેટોફ્રી પ્લસ (વર્ટીસિલિયમ ક્લેમિડોસ્પોરિયમ) 1 કિગ્રા
₹290₹315
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
₹260₹295
મર્જર - 500 ગ્રામ
₹580₹690
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
કવચ (ક્લોરોથેલોનીલ 75% WP) 1 કિલો
₹1600₹1735
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
મોલટાફ-હેક્ષાકોનાઝોલ 5% એસસી 1 લિટર
₹250₹550
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2185₹2470
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
₹1770₹2020
નોમિની ગોલ્ડ (બીસપીરીબક સોડિયમ 10% એસસી) 100 મિલી
₹625₹835
ઓડિસી (ઈમીજાથાપેર 35% + ઈમેઝામોક્સ 35% ડબલ્યુજી + આઉટટ્રેટ) 100 ગ્રામ
₹1875₹1928
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
₹105₹105
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
પનાકા M-45 (મેંકોઝેબ 75% WP) 1 કિગ્રા
₹255₹350
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
₹560₹600
ધાનુકા - પ્રોટોકોલ (1 કિગ્રા)
₹650₹700
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 500 મીલી
₹1850₹2000
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹550
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 1000 મીલી
₹3650₹3900
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
રાઉન્ડ અપ (1 લીટર)
₹385₹407
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 250 ગ્રામ
₹350₹357
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 100 ગ્રામ
₹150₹150
સંજીવની (પાવડર) (1 કિગ્રા)
₹260₹295
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 1 લીટર
₹620₹810
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 500 મિલી
₹375₹425
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹870
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લિટર
₹375₹527
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
ટાકુમી (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC) ( 1000 મિલી)
₹425₹600
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹600
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - વેસ્ટા (160 ગ્રામ)
₹590₹800
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹720₹1025
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
₹35₹37
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246