ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹330
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹335₹358
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
₹700₹799
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
₹450₹515
એકોન (500 મિલી)
₹200₹535
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
₹720₹826
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
₹490₹580
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹175₹180
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બાવીસ્ટિન (કાર્બેનડાઝીમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹160₹174
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 150 ગ્રામ
₹1425₹1700
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 75 ગ્રામ
₹730₹860
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2250₹2760
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹600₹750
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 500 ગ્રામ
₹345₹430
બેયર બેલ્ટ એક્સપર્ટ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 19.92% + થિયાક્લોપ્રિડ 19.92% એસસી)100 મિલી
₹780₹989
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹320₹400
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 1 લીટર
₹1900₹2330
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 250 મિલી
₹500₹600
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 100 મિલી
₹1800₹2280
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
₹910₹1160
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
₹2200₹2900
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 500 મિલી
₹1125₹1480
બેયર ગૌચો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 600 એફએસ 48%) 100 મિલી
₹435₹520
બેયર ગ્લેમોર (એથિપ્રોલ + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 80 ડબ્લ્યુજી 40 + 40% ડબલ્યુ) 100 ગ્રામ
₹1240₹1450
બેયર ઇન્ફિનિટો (ફુઓપીકોલાઇડ અને પ્રોપામોકાર્બ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ) 1 લિટ
₹2160₹2400
બેયર લાઉડીશ 115 મિલી
₹1500₹1700
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
₹5950₹6790
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 250 મિલી
₹1550₹1760
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 500 મિલી
₹560₹660
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 100 મિલી
₹370₹430
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 250 મિલી
₹845₹960
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)250 ગ્રામ
₹2070₹2400
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 13.4 મિલી
₹90₹110
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
₹290₹330
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 250 મિલી
₹1320₹1360
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 500 મિલી
₹2560₹2670
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹300₹400
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
₹1440₹1650
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 100 મિલી
₹310₹400
વેલમ પ્રાઇમ 250 મિલી
₹1950₹2500
વેલમ પ્રાઇમ 500 મિલી
₹3700₹4500
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 1 લિટ
₹2005₹2400
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 500 મિલી
₹1012₹1210
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (180 મિલી)
₹1800₹1999
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (240 મિલી)
₹2250₹2646
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹325₹430
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
₹1150₹1416
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી) 500 મિ.લી.
₹416₹450
ક્લિન્ટન(ગ્લાયફોસેટ 41 એસએલ) 1 લીટર
₹330₹455
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 1 લીટર
₹560₹651
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 500 મિલી
₹300₹338
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
₹610₹735
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹325₹387
ક્રિસ્ટલ ગાર્ડ (ઈમેઝિથાપીર 10% એસએલ) 1 લિટર
₹1050₹1600
ક્રિસ્ટલ ટિલ્ટ (પ્રોપિકોનાઝોલ 25% ઇસી) 250 મિલી
₹375₹375
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹1800₹2124
None
₹135₹145
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹234
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹560
ઇક્વેશન પ્રો 100 મિલી
₹530₹554
ઇક્વેશન પ્રો 200 મિલી
₹1015₹1098
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
₹105₹105
કાલીચક્ર (મેટારાઈઝીયમ એનીસોપ્લી) 1 કિગ્રા
₹255₹295
નેમેટોફ્રી પ્લસ (વર્ટીસિલિયમ ક્લેમિડોસ્પોરિયમ) 1 કિગ્રા
₹290₹315
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
₹260₹295
મર્જર - 500 ગ્રામ
₹580₹690
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
₹380₹445
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹285₹295
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹300₹440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
ઇન્ડોફિલ ઝેડ-78 (ઝાયનેબ) 500 ગ્રામ
₹320₹340
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
₹400₹432
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹750₹771
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મિલી
₹400₹406
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹873
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ટરગા સુપર (250 મિલી)
₹440₹525
ટરગા સુપર (500 ml)
₹810₹955
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹999₹1227
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
₹240₹273
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
₹540₹590
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
ઇશાન (500 ગ્રામ)
₹550₹550
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
એમ.એચ રાઉન્ડ અપ (1 લીટર)
₹385₹407
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹560
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
₹2185₹2470
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
₹1770₹2020
ઓડિસી (ઈમીજાથાપેર 35% + ઈમેઝામોક્સ 35% ડબલ્યુજી + આઉટટ્રેટ) 100 ગ્રામ
₹1875₹1928
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
₹105₹105
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
₹560₹600
પરસુટ (1000 મિલી)
₹1480₹1541
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
રાઉન્ડ અપ 500 મિલી
₹193₹225
સંજીવની (પાવડર) (1 કિગ્રા)
₹260₹295
સ્કોર (ડાઇફેનકોનાઝોલ 25 ઇસી) 100 મિલી
₹511₹518
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
સ્ટોમ્પ એક્સટ્રા 700 મિલી
₹575₹602
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 500 મિલી
₹375₹425
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹1400₹1600
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹4525₹4849
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹315
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
₹1290₹1525
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લિટર
₹375₹527
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુપીએલ સ્વીપ પાવર (ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ 13.5%) 1 લિ.
₹550₹550
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹720₹1025
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
₹230₹275
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹471