ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
એક્સેન હાયવેજ કાવ્યા- હાઈબ્રીડ રિંગણ (10 ગ્રામ) બીજ
₹110₹125
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1850₹2425
જેકે 7315 ભીંડા (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹850₹1050
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1600₹2400
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹210₹309
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1550₹2370
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹850₹1380
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1650₹2540
નનહેમ્સ યુએસ 6214 કારેલા 250 બિયારણ
₹500₹625
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1375₹2100
સીમન્સ-બાહુબલી હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹4050
સેમિનીસ - કોબીજ ગ્રીન ચેલેન્જર (10 ગ્રામ) બીજ
₹215₹215
સેમીનીસ-ટામેટા અભિલાષ (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹500₹672
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹235₹333
શ્રીરામ બાયોસીડ રિંગણ રાધિકા (10 ગ્રામ) બીજ
₹110₹150
શ્રીરામ બાયોસીડ રિંગણ ત્રિવેણી (10 ગ્રામ) બીજ
₹100₹150
શ્રીરામ બાયોસીડ કોથમીર( ધાણા) રૂચી (500 ગ્રામ) બીજ
₹125₹200
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹296
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹494
વીએનઆર - કુમુદ કાકડી (10 ગ્રામ) બીજ
₹180₹216