ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
સેમીનીસ કોબીજ-સેન્ટ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹215₹296
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1225₹1610
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1700₹2425
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (10000 બીજ) બીજ
₹16500₹24250
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹230₹400
જિંદાલ લાઇટ રેડ ગાવરણ (ડુંગળી) 500 ગ્રામ બીજ
₹1970₹1980
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1600₹2400
નોન-યુ - ટેટી કુંદન (50 ગ્રામ) બીજ
₹2500₹2650
MH - MHCP 310 (તેજા-4) મરચી (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹350₹546
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹210₹309
એક્સેન હાઈવેજ કાકડી શાઈની (25 ગ્રામ)
₹500₹656
એસ્કેન હાયવેજ પ્રાઇડ મરચી (10ગ્રામ)બીયારણ
₹520₹619
અજિત શ્વેતા તુવેર (2 કિલો) બીજ
₹270₹280
અંકુર હાયબ્રીડ કારેલા શ્રેયા (50 ગ્રામ)
₹320₹493
અંકુર લતિકા તુરીયા (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹290₹425
ડેકાલ્બ - P9150 મકાઈ (5 કિલો) બીજ
₹1620₹1620
નનહેમ્સ યુએસ 6214 કારેલા 250 બિયારણ
₹500₹625
પીએચઆઈ - પી 3502 મકાઈ (3.5 કિગ્રા) બીજ
₹930₹1000
પાયોનીયર પી 3501 એલ-ટી મકાઈ (3.5 કિગ્રા) બીજ
₹1515₹1600
પંચગંગા ગૌરવ રીંગણ (10 ગ્રામ) બીજ
₹90₹120
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1450₹2100
MH-સેમીનીસ - 4884 મરચી(1500 બિયારણ) બિયારણ
₹320₹406
એમએચ સેમિનીસ - ફાલ્ગુની (500 ગ્રામ) બીજ
₹375₹498
સેમિનીસ - કોબીજ ગ્રીન ચેલેન્જર (10 ગ્રામ) બીજ
₹210₹215
સિમિનીઝ-મરચી સી્તારા ગોલ્ડ(10ગ્રામ)બીયારણ
₹470₹613
સેમીનીસ સિતારા મરચી 1500 બીજ
₹360₹454
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹800₹1160
યુપીએલ-એફ1 હાઇબ્રિડ ભીંડા વિનસ (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹775₹1161
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કારેલાં વિક્રાંત (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹460₹600
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1283
વી એન આર 28 કારેલા બીજ (50 ગ્રામ)
₹435₹640
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹248
વી એન આર રાની મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹560
વીએનઆર - કુમુદ કાકડી (10 ગ્રામ) બીજ
₹165₹216
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નિર્મલ ટેટી 24 (50 ગ્રામ)
₹900₹1600
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1550₹2370
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹800₹1320
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
₹420₹540
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹850₹1380
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1650₹2540
સીમન્સ-બાહુબલી હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹4050
સેમિનિસ્ - કાકડી માલિની (800 બિયારણ)
₹520₹684
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા 3500 બીજ
₹1250₹1450
સિંજેન્ટા 6668 પ્લસ મકાઈ (3.6 કિલો) બીજ
₹1480₹1775
સિન્જેન્ટા મીઠી મકાઈ શુગર 75 (1 કેજી) બીજ
₹2700₹3550
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹2000₹2300
યુપીએલ-હાઇબ્રીડ કોબીજ યુરો-2 (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹241₹278
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹950₹1348
વેલકમ 764 ફલાવર (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹450₹640
વેલકમ ક્રોપ કોબીજ ડોલર (10 ગ્રામ) બીજ
₹230₹300