ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ઇગ્નાઈટ 500 મિલી
₹700₹1100
એગ્રીનોઝ-અવેસ્ટા પ્રો (500 ગ્રામ)
₹900₹1300
બાયોવિટા (દાણાદાર) (4 કિગ્રા)
₹460₹600
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 1000 મિલિ
₹2100₹2510
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 500 મિલિ
₹1100₹1320
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
₹90₹130
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 250 મિલી
₹240₹270
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો (10 પેકેટો) ડ્રમ
₹3500₹5100
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
₹300₹620
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
આઇ.પી.એલ પ્રિમીયમ ફૉસ્ટર (પી.એસ.બી.) 4 કિ.ગ્રા.
₹460₹535
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹535₹655
જય કિસાન એટોમ - 61 (12:61:00) - 1 કિલો
₹159₹200
જય કિસાન બૂન - 45 (13:00:45) - 1 કિલો
₹159₹160
જય કિસાન બુસ્ટ - 52 (00:52:34) - 1 કિલો
₹205₹225
જય કિસાન લોહ (Fe) ઇડીટીએ (12% લોહ) - 500 ગ્રામ
₹420₹425
જય કિસાન ઝીંક ઇડીટીએ (12% ઝીંક) - 250 ગ્રામ
₹220₹220
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
₹125₹200
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ
₹3000₹6000
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹325₹600
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 500 ગ્રામ
₹75₹125
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
શ્રીરામ 20:20:20 (1 કિ.ગ્રા.)
₹155₹180
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹390₹425
રૂબી ફેરસ ૧૨% ઈડીટીએ ૨૫૦ ગ્રામ
₹310₹325
શ્રીરામ સાથી 0:0:50 (1 કિગ્રા)
₹140₹140
શ્રીરામ12:61:0 (1 કિગ્રા)
₹159₹170
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
₹159₹180
શ્રીરામ (19:19:19) 1 કિલો
₹139₹175
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
સુમિટોમો હોશી 0. 001% જીએ 500 મિલી
₹325₹530
સુમિટોમો પ્રોજીબ ઈઝી 2.5 ગ્રામ
₹105₹116
સ્વર્ણ ઝીંક ૧૨% ઈડીટીએ 250 ગ્રામ
₹310₹335
સ્વર્ણ ઝીંક ૧૨% ઈડીટીએ ૫૦૦ ગ્રામ
₹620₹640
સિંજેન્ટા ઇસાબિયન 1 લી.
₹1099₹1430
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
₹135₹135
સોલ્યુબોર (500 ગ્રામ)
₹195₹240
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
₹210₹248
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
₹815₹1090
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280