ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
ન્યુટ્રો-જેલ 150 ગ્રામ
₹450₹550
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
12-61-0 (1 કિગ્રા)
₹155₹200
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
ઇગ્નાઈટ 500 મિલી
₹700₹1100
ઓપ્ટિમસ 500 મિલી
₹500₹900
એગ્રીનોઝ-અવેસ્ટા પ્રો (500 ગ્રામ)
₹900₹1300
બેયર એમ્બિશન 1 લિટર
₹1090₹1499
બેયર એમ્બિશન 500 મિલી
₹560₹770
બ્લૂમર 50 મિલી
₹350₹450
સાયટોનૂટ્રી-સીએબી
₹600₹725
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
આઇ.પી.એલ પ્રિમીયમ ફૉસ્ટર (પી.એસ.બી.) 4 કિ.ગ્રા.
₹460₹535
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (માઇકોરાઇઝા) 4 કિ.ગ્રા. બેગ
₹535₹542
MH -Mahadhan WSF Calcium Nitrate - 1 Kg
₹105₹150
MH -Mahadhan WSF KNO3 (13:00:45) - 1 Kg
₹164₹175
MH -Mahadhan WSF MAP (12:61:00) - 1 Kg
₹159₹190
MH -Mahadhan WSF MKP (00:52:34)  - 1 Kg
₹205₹225
MH - Mahadhan WSF NPK (19:19:19) - 1 Kg
₹129₹200
MH -Mahadhan WSF SOP (00:00:50) - 1 Kg
₹130₹135
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (1 કિલો)
₹335₹380
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (250 ગ્રામ)
₹130₹150
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (500 ગ્રામ)
₹180₹215
નુટ્રીફિડ એમએપી (12: 61: 0) 1 કિલો
₹159₹225
નુટ્રીફિડ એનપીકે 12:11:18 (1 કિલો)
₹120₹150
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹450₹850
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
સ્વર્ણ ઝીંક ૧૨% ઈડીટીએ 250 ગ્રામ
₹310₹335
સ્વર્ણ ઝીંક ૧૨% ઈડીટીએ ૫૦૦ ગ્રામ
₹620₹640
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ)
₹340₹550
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280