ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
₹225₹350
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ઓપ્ટિમસ 1 લિટર
₹900₹1700
ઓપ્ટિમસ 500 મિલી
₹500₹900
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
બાસ્ફોલીઅર CabMag (1 લિટર)
₹899₹1200
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (1 કિલો)
₹890₹900
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (500 ગ્રામ)
₹465₹475
બેયર એમ્બિશન 1 લિટર
₹1090₹1499
બેયર એમ્બિશન 500 મિલી
₹560₹770
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 1000 મિલિ
₹2100₹2510
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 500 મિલિ
₹1100₹1320
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
₹90₹130
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹380₹395
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
₹170₹180
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-0-50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 12-61-0 (1 કિગ્રા)
₹164₹222
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ (1 કિગ્રા)
₹115₹140
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
₹300₹620
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
હાઇડ્રોસ્પીડ કેબ-મેક્સ (1 કિલો)
₹200₹250
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹535₹655
જય કિસાન એટોમ - 61 (12:61:00) - 1 કિલો
₹159₹200
જય કિસાન બૂન - 45 (13:00:45) - 1 કિલો
₹159₹160
જય કિસાન લોહ (Fe) ઇડીટીએ (12% લોહ) - 250 ગ્રામ
₹220₹225
જય કિસાન લોહ (Fe) ઇડીટીએ (12% લોહ) - 500 ગ્રામ
₹420₹425
જય કિસાન ઝીંક ઇડીટીએ (12% ઝીંક) - 250 ગ્રામ
₹220₹220
જય કિસાન ઝીંક ઇડીટીએ (12% ઝીંક) - 500 ગ્રામ
₹410₹415
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
₹55₹55
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
નોવાટેક સોલબ 21 (1 કિલો)
₹200₹250
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
ન્યુટ્રીબિલ્ડ ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
₹510₹550
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (1 કિલો)
₹335₹380
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (250 ગ્રામ)
₹130₹150
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (500 ગ્રામ)
₹180₹215
નુટ્રીફિડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ 1 કિલો
₹105₹125
નુટ્રીફિડ એમએપી (12: 61: 0) 1 કિલો
₹159₹225
નુટ્રીફિડ એનપીકે (19:19:19) 1 કિલો
₹129₹180
નુટ્રીફિડ પીએન (13: 0: 45) 1 કિલો
₹159₹210
ન્યુટ્રો-જેલ 150 ગ્રામ
₹450₹550
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
₹125₹200
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ
₹3000₹6000
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹325₹600
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 500 ગ્રામ
₹75₹125
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹450₹850
યુ લીંક- સુપર સેરો (500 ગ્રામ)
₹450₹650
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹425
સોલ્યુબોર (250 ગ્રામ)
₹135₹135
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
₹210₹248
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
₹815₹1090
યુપીએલ ઝેબા-5 કિગ્રા
₹2750₹2750