ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280
ન્યુટ્રો-જેલ 150 ગ્રામ
₹450₹550
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹450₹850
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹375₹395
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
₹650₹660
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
₹170₹180
ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (250 ગ્રામ)
₹265₹320
ઇગ્નાઈટ 500 મિલી
₹700₹1100
ઓપ્ટિમસ 500 મિલી
₹500₹900
બાસ્ફોલીઅર CabMag (1 લિટર)
₹899₹1200
બાસ્ફોલીઅર CabMag (500 મિલી)
₹490₹650
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (1 કિલો)
₹890₹900
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (500 ગ્રામ)
₹465₹475
બાસ્ફોલિઅર કેલ્પ પ્રીમિયમ (1 લિટર)
₹1450₹1550
બાસ્ફોલિઅર કેલ્પ પ્રીમિયમ (500 મિલી)
₹750₹800
બેયર એમ્બિશન 1 લિટર
₹1090₹1499
બેયર એમ્બિશન 500 મિલી
₹560₹770
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 500 મિલિ
₹1100₹1320
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
₹90₹130
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ (1 કિગ્રા)
₹105₹150
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
₹300₹620
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
હાઇડ્રોસ્પીડ કેબ-મેક્સ (1 કિલો)
₹200₹250
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹535₹655
ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
₹525₹600
ચીલેટેડ ઝિંક (Zn) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
₹510₹565
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-0-50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
₹650₹796
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹398
MH -Mahadhan WSF MAP (12:61:00) - 1 Kg
₹159₹190
MH - Mahadhan WSF NPK (19:19:19) - 1 Kg
₹129₹200
MH -Mahadhan WSF SOP (00:00:50) - 1 Kg
₹130₹135
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
₹55₹55
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
નોવાટેક સોલબ 21 (1 કિલો)
₹200₹250
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ન્યુટ્રિપ્રો ગ્રેડ 2 - 250 ગ્રામ
₹225₹350
ન્યુટ્રિપ્રો ગ્રેડ 2 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
ન્યુટ્રીબિલ્ડ ચીલેટેડ ઝિંક (Zn) ઈડીટીએ 12 % (250 ગ્રામ)
₹265₹290
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (1 કિલો)
₹335₹380
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (250 ગ્રામ)
₹130₹150
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (500 ગ્રામ)
₹180₹215
નુટ્રીફિડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ 1 કિલો
₹105₹125
નુટ્રીફિડ એમકેપી (0:52:34) 1 કિલો
₹205₹250
નુટ્રીફિડ એનપીકે (19:19:19) 1 કિલો
₹129₹180
નુટ્રીફિડ પીએન (13: 0: 45) 1 કિલો
₹159₹210
નુટ્રીફિડ પીએસ (0: 0: 50) 1 કિલો
₹140₹150
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ઓફર પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 મીલી)
₹400₹550
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
₹135₹135
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
₹210₹248
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
₹815₹1090
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ)
₹340₹550