सर्व उत्पादने
1.5X हेलिऑक्स कोम्बो
1.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1199₹1750
1.5 X स्टेलर किट ( 3 X 500 ml )
1.5 X स्टेलर किट ( 3 X 500 ml )
₹899₹1410
2 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (2 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
2 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (2 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
₹4699₹7500
2 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (2 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
2 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (2 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
₹959₹1500
2.5X हेलिऑक्स कोम्बो
2.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1899₹2850
2.5 X मँडोझ किट ( 1 X 500 gm + 2 X 250 g )
2.5 X मँडोझ किट ( 1 X 500 gm + 2 X 250 g )
₹829₹985
2.5 X स्टेलर किट ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
2.5 X स्टेलर किट ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
₹1599₹2240
2X पॉवर ग्रो सल्फर 90G 30 kg ड्रम कॉम्बो (2 X 30 kg )
2X पॉवर ग्रो सल्फर 90G 30 kg ड्रम कॉम्बो (2 X 30 kg )
₹7499₹12000
3 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (3 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
3 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (3 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
₹6999₹11250
3 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (3 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
3 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (3 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
₹1399₹2250
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ - 3X कॉम्बो
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ - 3X कॉम्बो
₹499₹600
3X अमेझ - एक्स कॉम्बो ( 3 X 100 ग्रॅम
3X अमेझ - एक्स कॉम्बो ( 3 X 100 ग्रॅम
₹979₹1800
3 X क्रुझर किट
3 X क्रुझर किट
₹799₹1440
3X हेलिऑक्स 1 लिटर कोम्बो
3X हेलिऑक्स 1 लिटर कोम्बो
₹2299₹3300
3X हयूमिक पॉवर किट ( 3 X 250 g )
3X हयूमिक पॉवर किट ( 3 X 250 g )
₹1099₹1500
3 X किल- एक्स किट
3 X किल- एक्स किट
₹1329₹2100
3X मॅड्रिड कॉम्बो (300 ग्रॅम)
3X मॅड्रिड कॉम्बो (300 ग्रॅम)
₹499₹720
3 X मँडोझ किट( 3 X 500 g )
3 X मँडोझ किट( 3 X 500 g )
₹949₹1155
3 X मेन्टो किट
3 X मेन्टो किट
₹1099₹1560
3 X फ्लोरोफिक्स किट
3 X फ्लोरोफिक्स किट
₹1299₹1770
3 X पनाका M-45 किट ( 3 X 1 kg )
3 X पनाका M-45 किट ( 3 X 1 kg )
₹1299₹1350
3 X पावर जेल किट
3 X पावर जेल किट
₹1499₹1950
3 X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम किट
3 X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम किट
₹10999₹18000
3 X सल्फर 90जी 3 किग्रॅ किट
3 X सल्फर 90जी 3 किग्रॅ किट
₹1209₹1800
3 X रूट पॉवर किट ( 3 X 200 g )
3 X रूट पॉवर किट ( 3 X 200 g )
₹749₹1350
3 X स्टेलर किट
3 X स्टेलर किट
₹1899₹2655
3 X सल्फर 90जी किट
3 X सल्फर 90जी किट
₹499₹600
3 X सुपर सोना किट
3 X सुपर सोना किट
₹1199₹1500
3 X वेटसिल प्लस किट
3 X वेटसिल प्लस किट
₹699₹840
4 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (4 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
4 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (4 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
₹9299₹15000
4 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (4 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
4 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (4 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
₹1849₹3000
4X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम कॉम्बो
4X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम कॉम्बो
₹16644₹24000
5 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (5 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
5 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (5 X 15 किग्रॅ कॉम्बो)
₹11499₹18750
5 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (5 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
5 X सल्फर मॅक्स ग्रॅन्युलर (5 X 3 किग्रॅ कॉम्बो)
₹2299₹3750
5X अमेझ - एक्स कॉम्बो ( 5 X 100 ग्रॅम
5X अमेझ - एक्स कॉम्बो ( 5 X 100 ग्रॅम
₹1599₹3000
5X अमेझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एसजी) ( 5 X 10 ग्रॅम
5X अमेझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एसजी) ( 5 X 10 ग्रॅम
₹209₹550
5 X क्रुझर किट ( 5 X 250 g )
5 X क्रुझर किट ( 5 X 250 g )
₹1349₹2400
5 X हयूमिक पॉवर किट (5 X 250 g )
5 X हयूमिक पॉवर किट (5 X 250 g )
₹1899₹2500
5 X किल- एक्स किट
5 X किल- एक्स किट
₹2399₹3500
5X मॅड्रिड कॉम्बो (500 ग्रॅम)
5X मॅड्रिड कॉम्बो (500 ग्रॅम)
₹799₹1200
5 X मँडोझ किट ( 5 X 500 g )
5 X मँडोझ किट ( 5 X 500 g )
₹1599₹1925
5 X मेन्टो किट(5 X 75 g )
5 X मेन्टो किट(5 X 75 g )
₹1899₹2600
5 X फ्लोरोफिक्स किट(5 X 250 g )
5 X फ्लोरोफिक्स किट(5 X 250 g )
₹2199₹2950
5 X पनाका M-45 किट ( 5 X 1 kg )
5 X पनाका M-45 किट ( 5 X 1 kg )
₹2099₹2250
5 X पावर जेल किट
5 X पावर जेल किट
₹2449₹3250
5X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किलो कॉम्बो ( 5 X 3 kg )
5X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किलो कॉम्बो ( 5 X 3 kg )
₹1999₹3000
5 X रूट पॉवर किट ( 5 X 200 g )
5 X रूट पॉवर किट ( 5 X 200 g )
₹2299₹2250
5 X शटर किट ( 5 X 100 g )
5 X शटर किट ( 5 X 100 g )
₹2999₹3950
5 X स्टेलर किट ( 5 X 1 litre )
5 X स्टेलर किट ( 5 X 1 litre )
₹2999₹4425
5 X सुपर सेरो किट
5 X सुपर सेरो किट
₹2199₹3250
5 X सुपर सोना किट
5 X सुपर सोना किट
₹1899₹2500
5 X वेटसिल प्लस किट
5 X वेटसिल प्लस किट
₹1199₹1400
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 30 मिली + फ्री फ्लक्स 500 ग्रॅम
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 30 मिली + फ्री फ्लक्स 500 ग्रॅम
₹1969₹2448
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
₹119₹235
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
₹239₹800
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
₹179₹800
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
₹239₹420
एमएच ऑल-क्रॉप सेफ्टी स्प्रे कॉम्बो
एमएच ऑल-क्रॉप सेफ्टी स्प्रे कॉम्बो
₹1199₹1865
एमएच फ्लोरोफिक्स + ग्रेड 2 (2 एकर) कॉम्बो 2022
एमएच फ्लोरोफिक्स + ग्रेड 2 (2 एकर) कॉम्बो 2022
₹1536
एमएच फ्लोरोफिक्स + ग्रेड 2 (1 एकर) कॉम्बो 2022
एमएच फ्लोरोफिक्स + ग्रेड 2 (1 एकर) कॉम्बो 2022
₹946
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला फुल क्रांती किट 2023
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला फुल क्रांती किट 2023
₹1849₹2790
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला रक्षा किट 2023
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला रक्षा किट 2023
₹1849₹3050
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला रक्षा किट 2023
एमएच कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला रक्षा किट 2023
₹2599₹4620
एमएच कांदा(आयसोनिल+प्युअर केल्प)किट 2022
एमएच कांदा(आयसोनिल+प्युअर केल्प)किट 2022
₹1519₹2250
एमएच ओनियन कॉन्स्टा+ मेटलग्रो स्प्रे कॉम्बो
एमएच ओनियन कॉन्स्टा+ मेटलग्रो स्प्रे कॉम्बो
₹1249₹1700
एमएच कांदा हेलिओक्स-रोझटम स्प्रे कॉम्बो
एमएच कांदा हेलिओक्स-रोझटम स्प्रे कॉम्बो
₹1199₹1595
एमएच ओनियन किल एक्स-हेक्सा स्प्रे कॉम्बो
एमएच ओनियन किल एक्स-हेक्सा स्प्रे कॉम्बो
₹799₹1180
एमएच कांदा तण नियंत्रण किट (1 एकर) 2022
एमएच कांदा तण नियंत्रण किट (1 एकर) 2022
₹1249₹1725
कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला मूव्हेंटो सुरक्षा किट 2023
कलिंगडवर्गीय /भाजीपाला मूव्हेंटो सुरक्षा किट 2023
₹2549₹3790
मका प्रारंभिक किट
मका प्रारंभिक किट
₹999₹1410
बायोसेन्स (वोटा टी ट्रॅप +डीबीएम ल्युर)किट 2022
बायोसेन्स (वोटा टी ट्रॅप +डीबीएम ल्युर)किट 2022
₹179₹500