ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 1 કિગ્રા
₹875₹1010
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
₹450₹515
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
₹650₹660
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹575
ટાટા રેલીગોલ્ડ (પી) - 4 કિ.ગ્રા.
₹650₹796
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
₹650₹796
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
₹650₹660
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹398
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹425
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ઇશાન (500 ગ્રામ)
₹550₹550
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹235
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹315
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹330
રેલીગોલ્ડ (એસપી) - 200 ગ્રામ
₹1100₹1143
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹390₹425
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
એટ્રાટાફ (500 ગ્રામ)
₹175₹198
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
₹135₹135
સોલ્યુબોર (250 ગ્રામ)
₹135₹135
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
₹1290₹1525
ટાકુમી (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
સોલ્યુબોર (500 ગ્રામ)
₹195₹240
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹260₹359
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 250 ગ્રામ
₹240₹282
માણિક (એસીટામીપ્રીડ 20% SP) 100 ગ્રામ
₹195₹235
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹460
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹867
ઈશાન (ક્લોરોથેલોનીલ) 500 ગ્રામ
₹650₹660
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લિટર
₹1700₹2515
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લિટર
₹375₹580
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 1 લીટર
₹560₹651
ટાકુમી (25 ગ્રામ)
₹200₹240
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 500 મિલી
₹300₹338
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
₹610₹735
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹325₹407
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹1020
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025