ब्रॅण्ड: धानुका
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
8501097
टारगा सुपर (250 ml)
440525
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
20002710
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
320350
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
10501505
धानुका ओमाईट (प्रॉपरगाईट ५७% ईसी) ५०० मिली
715791
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
135186
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 70 ग्रॅम
370426
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
9601221
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
220246
टारगा सुपर (250 ml)
440525
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
11001505
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
20002905
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
620885
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
720826
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
9001097
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
525626
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
10501505
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
20002710
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
275325
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
335471
टारगा सुपर ( 500 मिली)
810876
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
385410
धानुका - पेजर 250 ग्राम
600801
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
220246
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 250 ग्रॅम
520526
टारगा सुपर (250 ml)
440481
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
10901405
धानुका - विटाव्यक्क्ष पॉवर - 10 ग्रॅम
3537
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 250 ग्रॅम
530576
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
325405
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
580756
धानुका - प्रोटोकॉल (1 किग्रॅ)
650700
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
14801499
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
550625
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
300331
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
85105
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
450579
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
335471
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295465
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7851211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
15501972
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295425
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7851211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7851211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
8151211
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
10001178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
525600
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
325405
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
370480
टारगा सुपर (500 ml)
810955