બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
ટાટા રાર્લીંગોલ્ડ - 4 કિગ્રા
ટાટા રાર્લીંગોલ્ડ - 4 કિગ્રા
₹650₹796
ટાટા રાલીગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
ટાટા રાલીગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
₹629₹660
ટાટા સોલ્યૂબલ- 1 કિલો
ટાટા સોલ્યૂબલ- 1 કિલો
₹375₹398
ટાટા રાલીગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
ટાટા રાલીગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
₹650₹660
ટાટા ફેન (ફેનવેલરેટ 10% ઇસી) 500 મિલી
ટાટા ફેન (ફેનવેલરેટ 10% ઇસી) 500 મિલી
₹369₹421
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (25 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (25 ગ્રામ)
₹229₹240
ટેફગોર (ડાયમેથોએટ) 500 એમએલ
ટેફગોર (ડાયમેથોએટ) 500 એમએલ
₹420₹428
ટાટા મેટ્રિ (મેટ્રિબ્યુઝિન 70% ડબલ્યુપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા મેટ્રિ (મેટ્રિબ્યુઝિન 70% ડબલ્યુપી) (100 ગ્રામ)
₹260₹359
ટાટા સુમિટ (સ્પિનેટોરમ 120 એસ.સી.) 100 મિલી
ટાટા સુમિટ (સ્પિનેટોરમ 120 એસ.સી.) 100 મિલી
₹1299₹1227
ટેફગોર (ડાયમેથોએટ) 250 એમએલ
ટેફગોર (ડાયમેથોએટ) 250 એમએલ
₹225₹276
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 1 લીટર
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 1 લીટર
₹579₹651
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લીટર
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹639₹735
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹339₹407
ટાટા ઇશાન (ક્લોરોથોલોનીલ) 500 ગ્રામ
ટાટા ઇશાન (ક્લોરોથોલોનીલ) 500 ગ્રામ
₹579₹660
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹699₹1071
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹235
ટાટા ઇશાન (ક્લોરોથોલોનીલ) 500 ગ્રામ
ટાટા ઇશાન (ક્લોરોથોલોનીલ) 500 ગ્રામ
₹579₹550
એટ્રાટાફ (500 ગ્રામ)
એટ્રાટાફ (500 ગ્રામ)
₹259₹280
તાફાબાન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લિટર
તાફાબાન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લિટર
₹1899₹2515
ટાટા માર્ક (ડિક્લોસુલમ 84 % WDG) 12.4 ગ્રામ
ટાટા માર્ક (ડિક્લોસુલમ 84 % WDG) 12.4 ગ્રામ
₹699₹823
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (500 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (500 ગ્રામ)
₹3499₹4475
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 100 મિલી
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 100 મિલી
₹89₹100
ટાટા પાનીડા -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
ટાટા પાનીડા -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
₹599₹666
કેપ્ટાફ100 ગ્રામ
કેપ્ટાફ100 ગ્રામ
₹79₹316
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 250 મિલી
કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 250 મિલી
₹179₹215
અસતાફ (એસેફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
અસતાફ (એસેફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
₹549₹566
ટાટા બહાર - 500 મિલી
ટાટા બહાર - 500 મિલી
₹359₹575
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹205
અસતાફ (એસેફેટ 75% એસપી) 250 ગ્રામ
અસતાફ (એસેફેટ 75% એસપી) 250 ગ્રામ
₹289₹458