બ્રાંડ: યુપીએલ
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
₹125₹125
ગુંથર (નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC) 500 મિલી
ગુંથર (નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC) 500 મિલી
₹989₹1150
યુપીએલ સ્વીપ પાવર (ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ 13.5%) 1 લિ.
યુપીએલ સ્વીપ પાવર (ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ 13.5%) 1 લિ.
₹909₹1200
યુપીએલ-દોસ્ત સુપર - પેન્ડિમેથાલિન 38.7% સીએસ (350 મિલી)
યુપીએલ-દોસ્ત સુપર - પેન્ડિમેથાલિન 38.7% સીએસ (350 મિલી)
₹289₹287
યુપીએલ-આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 200 મિલી
યુપીએલ-આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 200 મિલી
₹399₹445
યુપીએલ- એટાબ્રોન - ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી (500 મિલી)
યુપીએલ- એટાબ્રોન - ક્લોરફ્લુઝુરન 5.4% ઇસી (500 મિલી)
₹599₹765
યુપીએલ સોર્ટર(એસિફેટ 45% + સાયપરમેથ્રિન 5%)500 ગ્રામ
યુપીએલ સોર્ટર(એસિફેટ 45% + સાયપરમેથ્રિન 5%)500 ગ્રામ
₹589₹603
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹1125₹1460
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (100ગ્રામ) બીયારણ
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (100ગ્રામ) બીયારણ
₹700₹890
આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 400 મિલી
આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 400 મિલી
₹769₹1020
યુપીએલ એકે 47 (મરચી) 10 ગ્રામ બિયારણ
યુપીએલ એકે 47 (મરચી) 10 ગ્રામ બિયારણ
₹650₹770
યુપીએલ રેનો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ) 1 લીટર
યુપીએલ રેનો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ) 1 લીટર
₹1319₹2500
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી -500 ગ્રામ
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી -500 ગ્રામ
₹579₹815
યુ પી એલ - સાફ -100 ગ્રામ
યુ પી એલ - સાફ -100 ગ્રામ
₹89₹90
આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 1 લીટર
આઇરિસ (સોડિયમ એસિફ્લૂર્ફેન 16.5% + ક્લોડિનાફોપ પ્રોપ્રગેલ 8% ઇસી) 1 લીટર
₹1829₹2460
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1175₹1470
યુપીએલ-હરિત શોભા સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
યુપીએલ-હરિત શોભા સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
₹160₹240
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
₹300₹500
યુપીએલ-એવનસર ગ્લો (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3% + મેંન્કોઝેબ 66.7% ડબલ્યુજી) 300 ગ્રામ
યુપીએલ-એવનસર ગ્લો (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3% + મેંન્કોઝેબ 66.7% ડબલ્યુજી) 300 ગ્રામ
₹529₹580
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
₹1075₹1500
યુપીએલ -દોસ્ત -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી (500 મિલી)
યુપીએલ -દોસ્ત -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી (500 મિલી)
₹259₹310
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (250 ગ્રામ)
₹2519₹3200
યુપીએલ વેસ્ટા 160 ગ્રામ (ક્લોડીનાફોપ + મેટ્સલ્ફ્યુરોન)
યુપીએલ વેસ્ટા 160 ગ્રામ (ક્લોડીનાફોપ + મેટ્સલ્ફ્યુરોન)
₹699₹800
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹875₹1110
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹319₹405
યુપીએલ- મુલાયમ સ્પીનેચ (200 ગ્રામ) બીજ
યુપીએલ- મુલાયમ સ્પીનેચ (200 ગ્રામ) બીજ
₹101₹170
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી - 1 કિગ્રા
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી - 1 કિગ્રા
₹1139₹1603
યુપીએલ -દોસ્ત -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
યુપીએલ -દોસ્ત -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
₹499₹600
યુપીએલ- મુલાયમ સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
યુપીએલ- મુલાયમ સ્પીનેચ (500 ગ્રામ) બીજ
₹247₹410
યુપીએલ-દોસ્ત સુપર - પેન્ડિમેથાલિન 38.7% સીએસ (700 મિલી)
યુપીએલ-દોસ્ત સુપર - પેન્ડિમેથાલિન 38.7% સીએસ (700 મિલી)
₹549₹770