બ્રાંડ: પાવરગ્રો
પેરાશૂટ (ઈમાઝાથાપાયર 10% SL)1 લિટર
પેરાશૂટ (ઈમાઝાથાપાયર 10% SL)1 લિટર
₹1299₹2040
પેનિમ 32 ( પેન્ડીમેથાલિન 30% + ઈમાઝેથાપીર 2% ઇસી ) - 1 લિટર
પેનિમ 32 ( પેન્ડીમેથાલિન 30% + ઈમાઝેથાપીર 2% ઇસી ) - 1 લિટર
₹749₹925
5 X મન્ડોઝ કિટ ( 5 X 500 g )
5 X મન્ડોઝ કિટ ( 5 X 500 g )
₹1599₹1925
3 X ક્રુઝર કિટ
3 X ક્રુઝર કિટ
₹799₹1440
5 X ક્રુઝર કિટ ( 5 X 250 g )
5 X ક્રુઝર કિટ ( 5 X 250 g )
₹1349₹2400
3 X કિલ- એક્સ કિટ
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1329₹2100
5 X કિલ- એક્સ કિટ
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
3 X મેન્ટો કિટ
3 X મેન્ટો કિટ
₹1099₹1560
5 X મેન્ટો કિટ(5 X 75 g )
5 X મેન્ટો કિટ(5 X 75 g )
₹1899₹2600
3 X પનાકા M-45 કિટ ( 3 X 1 kg )
3 X પનાકા M-45 કિટ ( 3 X 1 kg )
₹1189₹1350
5 X પનાકા M-45 કિટ ( 5 X 1 kg )
5 X પનાકા M-45 કિટ ( 5 X 1 kg )
₹1999₹2250
3 X પાવર જેલ કિટ
3 X પાવર જેલ કિટ
₹1149₹1950
5 X પાવર જેલ કિટ
5 X પાવર જેલ કિટ
₹1899₹3250
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 3 X 4 kg )
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 3 X 4 kg )
₹1399₹2550
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 5 X 4 kg )
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ ( 5 X 4 kg )
₹2299₹4250
3 X રૂટ પાવર કિટ ( 3 X 200 g )
3 X રૂટ પાવર કિટ ( 3 X 200 g )
₹699₹1350
5 X રૂટ પાવર કિટ ( 5 X 200 g )
5 X રૂટ પાવર કિટ ( 5 X 200 g )
₹799₹2250
3 X સ્ટેલર કિટ
3 X સ્ટેલર કિટ
₹1899₹2655
5 X સ્ટેલર કિટ ( 5 X 1 litre )
5 X સ્ટેલર કિટ ( 5 X 1 litre )
₹2999₹4425
1.5 X સ્ટેલર કિટ ( 3 X 500 ml )
1.5 X સ્ટેલર કિટ ( 3 X 500 ml )
₹899₹1410
2.5 X સ્ટેલર કિટ ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
2.5 X સ્ટેલર કિટ ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
₹1599₹2240
3 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
3 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1399₹2550
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹2399₹4250
3 X સલ્ફર 90G કિટ
3 X સલ્ફર 90G કિટ
₹499₹600
5X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો કોમ્બો ( 5 X 3 kg )
5X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો કોમ્બો ( 5 X 3 kg )
₹1999₹3000
4X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
4X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
₹12999₹24000
3 X સલ્ફર 90G 3 કિગ્રા કિટ
3 X સલ્ફર 90G 3 કિગ્રા કિટ
₹1209₹1800
3 X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કિટ
3 X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કિટ
₹9999₹18000
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા - 3X કોમ્બો
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા - 3X કોમ્બો
₹499₹600
2.5 X શૂટર કિટ ( 2 X 100 g + 1 X 50 g )
2.5 X શૂટર કિટ ( 2 X 100 g + 1 X 50 g )
₹1499₹1975