બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
સીજેન્ટા- 6242 (ટામેટા) 20000 બીજ
સીજેન્ટા- 6242 (ટામેટા) 20000 બીજ
₹12000₹16250
સીંજેન્ટા - 6242 ટમેટાં 3000 બિયારણ
સીંજેન્ટા - 6242 ટમેટાં 3000 બિયારણ
₹1875₹2210
સીંજેન્ટા અભિનવ ટમેટાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
સીંજેન્ટા અભિનવ ટમેટાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹1000₹1620
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 1 લિટર
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 1 લિટર
₹5489₹7699
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 350 મિલી
સિંજેન્ટા કલ્ટાર 350 મિલી
₹2019₹2799
સિંજેન્ટા પેગાસસ (ડાયફેન્થિયુરોન 50% ડબ્લ્યુ પી ) 500 ગ્રામ
સિંજેન્ટા પેગાસસ (ડાયફેન્થિયુરોન 50% ડબ્લ્યુ પી ) 500 ગ્રામ
₹1650₹2699
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 1 લિટર
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 1 લિટર
₹2899₹3200
સિંજેન્ટા ઇવિસેન્ટ 24 ગ્રામ
સિંજેન્ટા ઇવિસેન્ટ 24 ગ્રામ
₹629₹959
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ઓપ્ટી 150 મિલી
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ઓપ્ટી 150 મિલી
₹365₹449
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ઓપ્ટી 300 મિલી
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ઓપ્ટી 300 મિલી
₹679₹839
સિંજેન્ટા સિમ્બુશ (સાયપરમેથ્રિન 25% ઇસી) 100 મિલી
સિંજેન્ટા સિમ્બુશ (સાયપરમેથ્રિન 25% ઇસી) 100 મિલી
₹81₹109
સિંજેન્ટા ફોલિયો ગોલ્ડ (મેટાલેક્સિલ-એમ 3.3% + ક્લોરોથાલોનિલ 33.1% એસસી) 250 મિલી
સિંજેન્ટા ફોલિયો ગોલ્ડ (મેટાલેક્સિલ-એમ 3.3% + ક્લોરોથાલોનિલ 33.1% એસસી) 250 મિલી
₹479₹533
સિંજેન્ટા ફોલિયો ગોલ્ડ (મેટાલેક્સિલ-એમ 3.3% + ક્લોરોથાલોનિલ 33.1% એસસી) 500 મિલી
સિંજેન્ટા ફોલિયો ગોલ્ડ (મેટાલેક્સિલ-એમ 3.3% + ક્લોરોથાલોનિલ 33.1% એસસી) 500 મિલી
₹919₹1011
સિંજેન્ટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 80 મિલી
સિંજેન્ટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% + લેમ્બડેસીહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 80 મિલી
₹839₹889
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 500 મિલી
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 500 મિલી
₹4879₹5159
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹1875₹2610
પેગાસસ ( ડાયફેન્થીયુરોન 50 ડબલ્યુપી) 25 ગ્રામ
પેગાસસ ( ડાયફેન્થીયુરોન 50 ડબલ્યુપી) 25 ગ્રામ
₹109₹151
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 80 મિલી
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 80 મિલી
₹269₹295
સિન્જેન્ટા રિફિટ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી 1000 મિલી
સિન્જેન્ટા રિફિટ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી 1000 મિલી
₹799₹769
સિન્જેન્ટા રિફિટ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી 500 મિલી
સિન્જેન્ટા રિફિટ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી 500 મિલી
₹409₹399
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
₹1019₹1205
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 100 મિલી
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 100 મિલી
₹519₹629
સિંજેન્ટા હિમશિખર ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
સિંજેન્ટા હિમશિખર ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
₹900₹1680
સિંજેન્ટા વિર્ટાકો (થિયામેથોક્સામ 1% + ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.5% GR) 5 કિ.ગ્રા.
સિંજેન્ટા વિર્ટાકો (થિયામેથોક્સામ 1% + ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.5% GR) 5 કિ.ગ્રા.
₹1769₹2379
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 200 મિલી
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 9.3% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી) 200 મિલી
₹2019₹2459
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹800₹1160
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
₹1775₹2500
કવચ (ક્લોરોથોલોનીલ 75% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
કવચ (ક્લોરોથોલોનીલ 75% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹389₹449
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 500 મી.લી.
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 500 મી.લી.
₹1509₹1600
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹679₹695