બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર
પેરાશૂટ એઝી (ઇમેઝેથાપાયર 70% ડબલ્યુજી) 50 ગ્રામ
પેરાશૂટ એઝી (ઇમેઝેથાપાયર 70% ડબલ્યુજી) 50 ગ્રામ
₹499₹946
ઇમિડાએક્સ ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસ) 1 લિટર
ઇમિડાએક્સ ( ઇમિડાક્લોપ્રિડ 18.5% + હેક્સાકોનાઝોલ 1.5% એફએસ) 1 લિટર
₹1699₹2925
ગોલ્ડ સર્વિસ
ગોલ્ડ સર્વિસ
3X મેડ્રિડ કોમ્બો (300ગ્રામ)
3X મેડ્રિડ કોમ્બો (300ગ્રામ)
₹499₹720
5X મેડ્રિડ કોમ્બો (500ગ્રામ)
5X મેડ્રિડ કોમ્બો (500ગ્રામ)
₹799₹1200
MP Gourds Vegetable KIT 2022
MP Gourds Vegetable KIT 2022
₹999₹1780
જીજે કપાસ ભરોસા કીટ 2022
જીજે કપાસ ભરોસા કીટ 2022
₹999₹2075
UP Paddy Basal Dose KIT 2022
UP Paddy Basal Dose KIT 2022
₹1479₹2230
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - વાદળી
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - વાદળી
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - વાદળી
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - વાદળી
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - વાદળી
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - વાદળી
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - કાળો
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - કાળો
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - કાળો
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - કાળો
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - કાળો
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - કાળો
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - લાલ
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - M - લાલ
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - લાલ
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - L - લાલ
₹399₹499
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - લાલ
ધરતી પુત્ર ટી-શર્ટ - XL - લાલ
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - વાદળી
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - વાદળી
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - વાદળી
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - વાદળી
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - વાદળી
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - વાદળી
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - લાલ
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - લાલ
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - લાલ
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - લાલ
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - લાલ
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - લાલ
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - કાળો
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - M - કાળો
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - કાળો
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - L - કાળો
₹399₹499
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - કાળો
ગર્વ છે ખેડૂત છું ! ટી-શર્ટ - XL - કાળો
₹399₹499
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - M - કાળો
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - M - કાળો
₹349₹449
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - XL - કાળો
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - XL - કાળો
₹349₹499
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - M - લાલ
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - M - લાલ
₹349₹499
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - L - લાલ
એગ્રોસ્ટાર ટી-શર્ટ - L - લાલ
₹349₹499