ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಯುಪಿಎಲ್
UPL Jhatka ( Piroxofop-Propanyl 15%WP) 160 gm
₹215₹275
UPL Renova (Thimethoxam 25 WG) 100 gm
₹200₹200
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 1lt
₹1600₹1700
UPL Gunther (Novaluron 5.25% + Emamectin benzoate 0.9 % SC ) 500 ml
₹1000₹1150
UPL Provax 200FF (17.5% Carboxin + 17.5% FF Thiram 250 ml
₹480₹640
UPL - HYB Cabbage Euro -2 (10 g) Seed
₹241₹278
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
MH UPL-DOST SUPER - Pendimethalin 38.7%Cs(700 Ml)
₹520₹560
MH - UPL OP PEAS GS-10 (1 Kg) Seed
₹275₹390
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-1000 g
₹760₹875
UPL HYB Cauliflower Super Shigra (10 Gms)
₹520₹686
MH UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1283
UPL Sweep Power(Glufosinate Ammonium 13.5%) 1 lit
₹550₹550
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
UPL-HYB Cauliflower GS-85 (Improved) (10Gms) Seed
₹850₹945
UPL - F1 HYB Okra Venus (250 g) Seed
₹775₹1161
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
₹230₹275
UPL Ranman (Cyazofamid 34% SC) 80 ml
₹1900₹2100
UPL HYB Chilli Divya Jyoti (10 Gms) Seeds
₹325₹427
UPL - DOST - Pendimethalin 30% EC (1 Liter)
₹425₹600
ಯುಪಿಎಲ್ ದೋಸ್ತ ಸೂಪರ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ 38.7% ಸಿಎಸ್) (700 ಎಂಎಲ್)
₹520₹600
UPL - Navya Okra (250 g) Seed
₹950₹1470
Avancer Glow (Azoxystrobin8.3%+MZB 66.7%WG) 300Gms
₹490₹580
UPL - F1 HYB Okra Venus Plus (250 g) Seed
₹775₹1208
UPL - Navya Okra (100 g) Seed
₹420₹550
UPL - DOST Pendimethalin 30% EC (500 Ml)
₹265₹310
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹780
UPL Copio ( Soil Probiotics) 3 Kg
₹540₹540
UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1225
UPL HYB Watermelon Express Queen (50 Gms) Seeds
₹1600₹1800
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
UPL Zeba - 5 Kg
₹2750₹2750
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹2135₹3200
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
ಯುಪಿಎಲ್-ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್-ಅಸೆಫೇಟ್ 50% + ಇಮಿಡಾ 1.8% ಎಸ್ ಪಿ- 1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.
₹720₹1025
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲಾವಣ್ಯ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹950₹1348
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
UPL SILWET GOLD % ( 100 ml)
₹210₹248
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 200 ml
₹380₹445
RJ UPL INSULF GOLD (1 Kg)
₹125₹140
UPL SILWET GOLD % ( 500 ml)
₹815₹1090
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹460₹600
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
UPL DOST SUPER (Pendimethalin 38.7 % Cs)(700 Ml)
₹520₹560
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
₹368₹523
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
Gainexa ( Ortho Silicicacid 2%) 250 ml
₹300₹620
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1400₹2000
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
UPL HYB CABBAGE Border -777 (10 Gms) Seed
₹265₹340