ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಬೇಯರ
Bayer Glamore (Ethiprole + Imidacloprid 80 WG 40 + 40 % w) 100 gm
₹1240₹1450
Bayer Belt Expert (Flubendiamide19.92%+Thiacloprid 19.92 SC) 100 ml
₹780₹989
Bayer Gaucho (Imidacloprid 600 FS 48%) 100 ml
₹435₹520
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 13.4 ml
₹90₹110
Bayer Raxil Easy(Tebuconazole 60 FS) 50 ml
₹290₹330
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 1 lit
₹2750₹3250
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 1 kg
₹2185₹2470
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 250 ml
₹1320₹1360
Bayer Regent Gold (Fipronil 18.87% SC) 500 ml
₹2560₹2670
Bayer Movento Energy 240 SC 100 ml
₹370₹430
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 250 gm
₹600₹750
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 150 gm
₹1425₹1700
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 1 lit
₹2005₹2400
Bayer Whip Super (Fenoxaprop Ethyl 9 EC) 500 ml
₹1012₹1210
Bayer Admire (Imidachloprid 70%) 75 gm
₹730₹860
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7% +Tebuconazole17.7%SC) 1 lit
₹5950₹6790
Bayer Infinito (Fuopicolide & Propamocarb Hydrochloride) 1 Lit
₹2160₹2400
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 100 ml
₹310₹400
Bayer Ethrel(Ethephon) 1 Lt
₹2100₹2510
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 250 ml
₹750₹980
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 800 gm
₹1770₹2020
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 250 gm
₹2070₹2400
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 500 gm
₹4020₹4600
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 100 ml
₹320₹400
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 500 gm
₹1150₹1420
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 250ml
₹285₹350
Decis 2.8 (Deltamethrin 2.8 EC) 250 ml
₹190₹230
Decis 2.8 (Deltamethrin 2.8 EC) 500 ml
₹350₹355
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 1 litre
₹1110₹1250
Bayer Monceren (Pencycuron 250 SC) 500ml
₹560₹660
Bayer Sivanto Prime (Flupyradifurone) 250 ml
₹800₹1040
Bayer Emesto Prime (Penflufen 240 FS) 100 ml
₹565₹800
Bayer Laudis 115ml
₹1500₹1700
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 50 ml
₹910₹1160
MH Dekalb - P9150 Maize (5 Kg) Seeds
₹1620₹1620
Roundup 500 ml
₹193₹225
Antracol (Propineb) (1 Kg)
₹655₹690
Bayer Fame (Flubendiamide 480 SC) 100 ml
₹1800₹2280
Bayer Ethrel(Ethephon) 500 ml
₹1100₹1320
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 1 Kg
₹210₹280
Bayer Solomon (Cyfluthrin+Imidacloprid) 500 ml
₹1440₹1650
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 500 gm
₹1350₹2000
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 1Lt
₹1900₹2330
Bayer Ambition 1 lit
₹1090₹1499
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7%+ Tebuconazole17.7%SC) 250 ml
₹1550₹1760
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 1 lit
₹2200₹2900
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
Bayer Movento Energy 240 SC 250 ml
₹845₹960
MH Roundup (1ltr)
₹360₹407
Velum Prime 250 ml (Nematicide)
₹1950₹2500
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
Bayer Sencor (Metribuzin 70 WP) 100 gm
₹300₹400
Roundup (5ltr)
₹1700₹1960
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 250 ml
₹365₹440
Pro Agro - Bajara 9444 (1.5 Kg) Seed
₹525₹560
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 1 kg
₹8000₹8900
Bayer Aliette(Fosetyl Al 80% WP) 1 kg
₹2250₹2760
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 1 lit
₹1400₹1640
RJ Bayer Lesenta(Fipronil + Imidacloprid) 40 g
₹505₹550
Bayer Jump (40 g)
₹900₹1140
Bayer Regent (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
₹495₹610
RJ Bayer Jump (40 g)
₹900₹1140
Roundup (1ltr)
₹360₹407
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
Antracol (Propineb) 500 gm
₹345₹430
ಪ್ರೊ ಆಗ್ರೋ ಬಜಾರಾ 9444 (1.5 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ
₹510₹560
Bayer Regent Ultra (Fipronil 0.6% Gr) 4 Kg
₹820₹1060
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹500₹600
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹715₹840
Bayer Folicur (Tebuconazole 250 EC) 500 ml
₹1125₹1480
Bayer Ambition 500 ml
₹560₹770
ಪ್ರೊ ಆಗ್ರೋ ಬಜಾರಾ 9444-ಜಿ (1.5 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ
₹525₹590
Pro Agro Bajara 9444 -G (1.5 Kg) Seed
₹525₹590
Velum Prime 500 ml (Nematicide)
₹3700₹4500
RJ Bayer Planofix (AAA 4.5%) 100 ml
₹90₹130
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹655₹800