ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: હાઈવેજ
એસ્કેન હાયવેજ સોનલ હાઇબ્રિડ મરચી (10 ગ્રામ)બીયારણ
₹610₹738
એકસેન હાયવેજ તબસ્સમ - હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹415₹511
રાશિ શિવાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹1850₹2040
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (100 ગ્રામ) બીયારણ
₹925₹1094
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાયવેજ તાન્યા- હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1850₹2550
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાયવેજ ચિત્રા -હાયબ્રીડ કાકડી (25 ગ્રામ) બીજ
₹480₹806
હાયવેજ કોથમીર કસ્તુરી (1 કિલો) બીજ
₹250₹457
એસ્કેન હાયવેજ પ્રાઇડ મરચી (10ગ્રામ)બીયારણ
₹520₹619
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹375₹463
એકસેન હાયવેજ અમોગ - હાયબ્રીડ દૂધી (25 ગ્રામ) બીજ
₹95₹118
એક્સેન હાઈવેજ કાકડી શાઈની (25 ગ્રામ)
₹500₹656
એક્સેન હાયવેજ કાવ્યા- હાઈબ્રીડ રિંગણ (10 ગ્રામ) બીજ
₹110₹125
એકસેન હાયવેજ હાયબ્રીડ મરચાં 78 (10 ગ્રામ) બીજ
₹450₹675