બ્રાંડ: સુપર સેરો
3 X સુપર સેરો કિટ
₹999₹1950
5 X સુપર સેરો કિટ
₹1499₹3250
કાલા મોટી ( 1 કિગ્રા)
₹250₹370
5 X બ્લૂમર કિટ
₹1199₹2250
5 X સુપર સોના કિટ
₹1199₹2500
3 X વેટસિલ પ્લસ કિટ
₹599₹840
3 X સુપર સોના કિટ
₹899₹1500
5 X વેટસિલ પ્લસ કિટ
₹899₹1400
3 X બ્લૂમર કિટ
₹849₹1350
3 X હ્યુમિક પાવર કિટ
₹799₹1500
5 X હ્યુમિક પાવર કિટ
₹1299₹2500
3 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹899₹1770
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹1399₹2950
સુપર સેરો (500 ગ્રામ )
₹449₹650
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ )
₹349₹550
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
નુટ્રીય પ્રો ગ્રેડ 2 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 250 મિલી
₹505₹690
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
₹212₹350
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹163₹280
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
નુટ્રીય પ્રો ગ્રેડ 2 - 250 ગ્રામ
₹225₹350
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
₹449₹550