ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹4525₹4849
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
₹1800₹2060
સિંજેન્ટા રોકી ટોમેટો (3500 બીજ)
₹695₹750
કવચ (ક્લોરોથેલોનીલ 75% WP) 1 કિલો
₹1600₹1735
સ્કોર (ડાઇફેનકોનાઝોલ 25 ઇસી) 100 મિલી
₹511₹518
સિંજેન્ટા 6668 પ્લસ મકાઈ (3.6 કિલો) બીજ
₹1480₹1775
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹800₹1160
સ્કોર (ડાઇફેનકોનાઝોલ 25 ઇસી) 250 મિલી
₹1150₹1196
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹1400₹1600
સીંજેન્ટા - 6242 ટમેટાં 10 ગ્રામ બિયારણ
₹1875₹2210
સિંજેન્ટા લકી ફ્લાવર (2000 બીજ) બીજ
₹800₹900
સિન્જેન્ટા મીઠી મકાઈ શુગર 75 (1 કેજી) બીજ
₹2600₹3550
સિંજેન્ટા ઇસાબિયન 1 લી.
₹1099₹1430
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
₹700₹829
સિન્જેન્ટા OH-102 ભીંડા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹600₹800
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
₹700₹799
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹2000₹2300
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620