ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: યુપીએલ
યુપીએલ ઝટકા (ક્લોડીનાફોપ પ્રોપરજાઈલ 15 % ડબ્લ્યુપી) 160 ગ્રામ
₹215₹275
યુપીએલ રેનોવા (થાયોમેથોક્ષામ 25 % ડબ્લ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹200₹200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 1 લિટર
₹1600₹1700
ગુંથર (નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC) 500 મિલી
₹1000₹1150
પ્રોવેક્સ 200 એફએફ (કાર્બોક્સિન 17.5% + થાઈરમ 17.5% એફએફ) 250 મિલી
₹480₹640
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹560
યુપીએલ સ્વીપ પાવર (ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ 13.5%) 1 લિ.
₹550₹550
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
₹275₹390
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુપીએલ-હાઇબ્રીડ કોબીજ યુરો-2 (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹241₹278
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કોબીજ બોર્ડર - 777 (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹265₹340
ફ્લાવર GS-85 ( 10 ગ્રામ) બીજ
₹850₹945
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹760₹875
યુપીએલ હાયબ્રીડ કોબીજ સુપર શિગ્રા (10 ગ્રામ)
₹520₹686
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1283
યુપીએલ-એફ1 હાઇબ્રિડ ભીંડા વિનસ (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹775₹1161
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
રણમન (સાયઝોફેમિડ એ આઈ - 34.5% SC) 80 મિલી
₹1900₹2100
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
₹230₹275
યુપીએલ હાયબ્રીડ મરચાં દિવ્ય જ્યોતિ (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹325₹427
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC) ( 1000 મિલી)
₹425₹600
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹950₹1470
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹600
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (100 ગ્રામ) બીજ
₹420₹550
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
₹490₹580
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC ( 500 મિલી)
₹265₹310
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુપીએલ કોપિયો (સોઇલ પ્રોબાયોટીક્સ) 3 કિલો
₹540₹540
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1225
યુપીએલ હાયબ્રીડ તડબૂચ એક્સપ્રેસ ક્વીન (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹1600₹1800
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ ઝેબા-5 કિગ્રા
₹2750₹2750
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
₹520₹560
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹720₹1025
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
₹210₹248
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹950₹1348
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
₹815₹1090
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કારેલાં વિક્રાંત (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹460₹600
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
₹380₹445
યુપીએલ ઇન્સલ્ફ ગોલ્ડ (1 કિગ્રા)
₹125₹140
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
₹300₹620
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750