ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: પીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)૧ લી.
₹770₹870
પિમિક્સ (મેટસલ્ફયુરોન મિથાઇલ 10% + ક્લોરીમ્યુરોન ઇથાઇલ 10% ડબલ્યુપી ) 8 ગ્રામ
₹150₹207
વૉલ્ટેજ 22.9 એસસી(100 મિલી)
₹500₹618
કીફન(ટોલ્ફનપાયરાઈડ 15% ઇસી)100 મિલી
₹350₹380
નોમિની ગોલ્ડ (બીસપીરીબક સોડિયમ 10% એસસી) 100 મિલી
₹625₹835
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)500 મિલિ
₹520₹560
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી) 500 મિ.લી.
₹416₹450
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹285₹295
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 250 મિલી
₹240₹270
બાયોવિટા (દાણાદાર) (4 કિગ્રા)
₹460₹600