બ્રાંડ: નુન્હેમ્સ
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (10000 બીજ) બીજ
₹18000₹24250
બાયર મધુરાજા ટેટી (1000 બીજ) બિયારણ
₹600₹735
નનહેમ્સ - માધુરી તરબૂચ (1000 બીજ)
₹720₹1000
નુનહેમ્સ - ઓજસ મરચી (1500 બીજ) બીજ
₹340₹400
નનહેમ્સ - આસ્થા તડબૂચ (2500 બીજ) બીજ
₹950₹1255
નુન્હેમ્સ-મધુબાલા તરબૂચ (30 ગ્રામ) બિયારણ
₹700₹925
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 3500 બીજ
₹1400₹1760
નુન્હેમ્સ લ્યાલપુર 257 (ટેટી) 1000 બીજ
₹900₹1030
નુન્હેમ્સ સંપૂર્ણા ટામેટા (3000 બીજ) બીજ
₹520₹730
નૂનહેમ્સ બેલે હાઈ (કાકડી) 250 બીજ
₹130₹160
નનહેમ્સ (યુએસ એગ્રી) -મરચાં યુએસ 1003 (10 ગ્રામ)
₹370₹370
નુન્હેમ્સ( યુએસ એગ્રી)યુએસ 1143 ટામેટા (3000 બીજ) બિયારણ
₹870₹1215
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹2700₹3500
નુનહેમ્સ (યુએસ એગ્રી) -મરચા યુએસ 720 (1500 બીજ)
₹420₹540
નનહેમ્સ - લક્ષ્મી ટામેટા (3000 બીજ)
₹410₹535
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
₹420₹610
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
નુન્હેમ્સ-ક્રાંતિ લીલા મરચાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹400₹510
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1550₹2370
નનહેમ્સ યુએસ 6214 કારેલા 250 બિયારણ
₹500₹625
નનહેમ્સ કારેલાં યુએસ -1315 ( 500 બીજ )
₹186₹1595
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹800₹1320
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1850₹2425
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1650₹2540
નનહેમ્સ યુએસ 440-ટામેટા 3000 બીજ
₹400₹505
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹850₹1380