ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: ધાનુકા
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
ધાનુકા ક્રેઝ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી) 500 મિલી
₹300₹331
ધાનુકા ક્રેઝ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી) 500 મિલી
₹550₹625
ધાનુકા નાબૂદ (કાર્ફેન્ટ્રાઝોન-એથાઇલ 40% ડીએફ) -20 ગ્રામ
₹235₹285
ધાનુકા ઓમાઈટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 500 મિલી
₹715₹791
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹330₹381
કોનિકા 50% WP 250 ગ્રામ
₹580₹756
ધાનુકા સિક્સર 75% ડબલ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹320₹350
ધાનુકા - પ્રોટોકોલ (1 કિગ્રા)
₹650₹700
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
કોનિકા 50% WP 500 ગ્રામ
₹1090₹1405
ટરગા સુપર (250 મિલી)
₹440₹525
ટરગા સુપર (250 ml)
₹440₹481
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
ધાનુકા સેમ્પરા ( હાલોસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ 75% ડબલ્યુજી) 36 ગ્રામ
₹1480₹1499
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹530₹576
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹529₹626
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 1 કિલો
₹85₹105
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
ધનટિમ (ટ્રાયસાયક્લેઝોલ 75% ડબલ્યુપી)120 ગ્રામ
₹210₹300
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
₹390₹480
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹471
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹280₹325
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹520₹526
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹471
ટરગા સુપર (500 ml)
₹810₹955
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
₹720₹826
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 100 મિલી
₹135₹145
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
₹385₹410
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
₹35₹37
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467