ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: કોર્ટેવા
ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ઇક્વેશન પ્રો 100 મિલી
₹530₹554
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
₹540₹590
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
₹240₹273
એમ એચ ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ઇક્વેશન પ્રો 200 મિલી
₹1015₹1098
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 500 મિલી
₹1160₹1200
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
₹209₹216
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
₹240₹240
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
₹540₹665
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1049₹1227
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹1800₹2124
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹999₹1227
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220