બ્રાંડ: કોર્ટેવા
ઇક્વેશન પ્રો 100 મિલી
₹530₹554
ડાઉ સિસ્થેન (માયક્લોબુટાનિલ 10% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ઇક્વેશન પ્રો 200 મિલી
₹1015₹1098
ડાઉ સ્ટ્રોંગાર્મ (ડિક્લોસ્યુલમ 84 ડબ્લ્યુડીજી) 12.4 ગ્રામ
₹520₹706
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 7 મિલી
₹209₹216
ડાઉ મીરાકલયુલન (ટ્રાઈકોન્ટાનોલ 0.05 % EC) 250મિલી
₹220₹220
ડાઉ સિસ્થેન (માયક્લોબુટાનિલ 10% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹1799₹1855
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
₹1099₹1355
ડાઉ ગોલ (ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી )100 મિલી
₹239₹306
ડાઉ ગોલ (ઓક્સીફ્લૂર્ફેન 23.5% ઇસી) 500 મિલી
₹1089₹1200
ડાઉ મીરાકલયુલન (ટ્રાઈકોન્ટાનોલ 0.05 % EC) 100મિલી
₹92₹92
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
₹2099₹2124
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 20 મિલી
₹289₹320
ડાઉ ગોલ ઓક્સીફ્લૂરફેન 23.5% ઇસી) 250 મિલી
₹540₹665