ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 1000 મીલી
₹3650₹3900
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹770₹939
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 100 ગ્રામ
₹150₹150
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 500 મીલી
₹1850₹2000
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 250 ગ્રામ
₹350₹357
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ઇન્ડોફિલ ઝેડ-78 (ઝાયનેબ) 500 ગ્રામ
₹320₹340
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹750₹771
બાન (ટ્રાઇસાયકલાઝોલ 75% ડબ્લ્યુપી) 120 ગ્રામ
₹285₹303
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
₹400₹432
મર્જર - 500 ગ્રામ
₹580₹690
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
બૂન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10% ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹180₹200
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 500 ગ્રામ
₹580₹660
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
₹400₹432
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹870
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 25 ગ્રામ
₹40₹45
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
₹1000₹1056
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ઓક્સીગોલ્ડ (ઓક્સીફ્લોરોફેન 23.5% ઈસી) 100 મીલી
₹200₹245
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મિલી
₹400₹406
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
₹175₹232
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
₹290₹440
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹873
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329