બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
બાન (ટ્રાઇસાયક્લોઝોલ 75% ડબલ્યુપી) 120 ગ્રામ
₹285₹303
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )250 ગ્રામ
₹350₹357
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 50 ગ્રામ
₹400₹452
બૂન (માયક્લોબુટાનિલ 10% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹180₹200
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)600 ગ્રામ
₹770₹939
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )500 મિલી
₹1850₹2000
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)300 ગ્રામ
₹400₹432
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 250 ગ્રામ
₹119₹142
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)600 ગ્રામ
₹750₹771
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)300 ગ્રામ
₹400₹561
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 50 ગ્રામ
₹400₹452
ઇન્ડોફિલ મર્જર (ટ્રાઇસાયક્લોઝોલ 18% + મેઝેબ 62% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹580₹690
ઑક્સીગોલ્ડ (ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5% ઇસી) 100 મિલી
₹200₹257
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 100 ગ્રામ
₹750₹875
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )100 મિલી
₹400₹406
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )250 મિલી
₹1000₹1056
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
₹559₹663
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )250 ગ્રામ
₹289₹350
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )25 ગ્રામ
₹40₹48
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 100 ગ્રામ
₹750₹873
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹300₹340
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹329₹400
બેમિરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )100 ગ્રામ
₹150₹150
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )500 ગ્રામ
₹580₹695
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹700
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹175₹255
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹320₹490