AgroStar
ब्रॅण्ड: सुपर सेरो
5 X वेटसिल प्लस किट
5 X वेटसिल प्लस किट
₹1199₹1400
3 X वेटसिल प्लस किट
3 X वेटसिल प्लस किट
₹699₹840
3 X फ्लोरोफिक्स किट
3 X फ्लोरोफिक्स किट
₹1299₹1770
5 X फ्लोरोफिक्स किट(5 X 250 g )
5 X फ्लोरोफिक्स किट(5 X 250 g )
₹2199₹2950
3 X ब्लूमर किट ( 3 X 50 ml )
3 X ब्लूमर किट ( 3 X 50 ml )
₹999₹1350
5 X ब्लूमर किट ( 5 X 50 ml )
5 X ब्लूमर किट ( 5 X 50 ml )
₹1699₹2250
3 X सुपर सेरो किट
3 X सुपर सेरो किट
₹1299₹1950
5 X सुपर सेरो किट
5 X सुपर सेरो किट
₹2199₹3250
3 X सुपर सोना किट
3 X सुपर सोना किट
₹1099₹1500
5 X सुपर सोना किट
5 X सुपर सोना किट
₹1799₹2500
3 X हयूमिक पॉवर किट (3 X 250 g )
3 X हयूमिक पॉवर किट (3 X 250 g )
₹1099₹1500
5 X हयूमिक पॉवर किट (5 X 250 g )
5 X हयूमिक पॉवर किट (5 X 250 g )
₹1899₹2500
वेजस्टार (500 ग्राम)
वेजस्टार (500 ग्राम)
₹349₹550
सुपर सिरो (500 ग्रॅम)
सुपर सिरो (500 ग्रॅम)
₹454₹650
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹400₹550
न्यूट्रीप्रो ग्रेड 4 - 250 ग्रॅम
न्यूट्रीप्रो ग्रेड 4 - 250 ग्रॅम
₹345₹350
न्यूट्रीप्रो ग्रेड 4 - 500 ग्रॅम
न्यूट्रीप्रो ग्रेड 4 - 500 ग्रॅम
₹650₹650
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
ऑलस्टार 250 ग्रॅम
ऑलस्टार 250 ग्रॅम
₹349₹480
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹449₹590
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹345₹356
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
₹185₹250
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹650₹699
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
₹399₹500
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹375₹500