ब्रॅण्ड: पॉवरग्रो
1.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1099₹1750
2.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1799₹2850
4X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (1 लिटर)
₹2199₹4000
3X हेलिऑक्स 1 लिटर कोम्बो
₹2099₹3300
2X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (500 मिली)
₹1179₹2000
3 X मँडोझ किट
₹849₹1155
3 X क्रुझर किट
₹899₹1440
2.5 X मँडोझ किट
₹699₹985
5 X मॅड्रिड किट
₹749₹1200
3 X रूट पॉवर किट
₹499₹1350
5 X रूट पॉवर किट
₹799₹2250
5 X मेन्टो किट
₹1399₹2600
2.5 X शटर किट
₹999₹1975
5 X शटर किट
₹1799₹3950
5 X अमॅझ - एक्स किट
₹1499₹3000
5 X मँडोझ किट
₹1399₹1925
5 X क्रुझर किट
₹1449₹2400
3 X मेन्टो किट
₹899₹1560
3 X स्टेलर किट
₹1299₹2655
5 X स्टेलर किट
₹1999₹4425
2.5 X स्टेलर किट
₹1099₹2240
3 X मॅड्रिड किट
₹449₹720
3 X पावर जेल किट
₹849₹1950
5 X पावर जेल किट
₹1249₹3250
3 X शुगरकेन स्पेशल किट
₹1049₹2550
5 X शुगरकेन स्पेशल किट
₹1599₹4250
5 X किल- एक्स किट
₹2399₹3500
5 X पावर ग्रो भूमिका किट
₹1899₹4250
3 X अमॅझ - एक्स किट
₹899₹1800
3 X पावर ग्रो भूमिका किट
₹1199₹2550
1.5 X स्टेलर किट
₹699₹1410
3 X शटर किट
₹1199₹2370
3 X किल- एक्स किट
₹1449₹2100
2X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम कॉम्बो
₹5799₹12000
4X पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम कॉम्बो
₹10990₹24000
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ - 3X कॉम्बो
₹325₹600
2.5 X सल्फर 90जी किट
₹309₹500
3 X सल्फर 90जी 3 किग्रॅ किट
₹949₹1800
2 - पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम कॉम्बो
₹5799₹12000
3 X सल्फर 90जी किट
₹349₹600
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹659₹900
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1775
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)500 मिली
₹240₹375
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
₹989₹1500
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1500₹1950
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 10x3kg (ड्रम)
₹3499₹6000
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹339₹480
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹989₹1400
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडॅक्लोप्रिड 40%) 40 ग्रॅम
₹459₹620
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
किटक फनेल ट्रॅप
₹75₹100
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹299₹425
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
₹349₹400
पनाका M-45 (मँकोझेब 75% WP) 1 किग्रॅ
₹319₹450
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹149₹215
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3199₹6000
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
₹164₹240
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹699₹900
वारीस (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹229₹325
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
₹149₹250
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 5 ग्रॅम
₹21₹35
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
शटर (थायमेथॉक्साम 75% एसजी) 50 ग्रॅम
₹275₹395
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹294₹385
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹250
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹90₹200
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹900
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹1099₹2000
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ
₹129₹200
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹389₹700
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 100 मिली
₹110₹200
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (100 मिली)
₹110₹200
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 100 मिली
₹70₹160
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹439₹800
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹579₹800
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹300₹600
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹135₹175
टीबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹350₹550
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3% एससी) (250 मिली)
₹849₹990
बायोसेंस पेक्टिनो पीडब्लूबी लूर -1 यूनिट
₹55₹100
पावर ग्रो भूमिका - 2 किलो
₹275₹425
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 250 ग्रॅम
₹749₹1211
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 500 ग्रॅम
₹79₹120
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹339₹625
पॉवर ग्रो स्प्रेडअप 250 मि.ली.
₹519₹750
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 100 मि.ली.
₹75₹115
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹700
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 1 ली
₹460₹650
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
₹135₹185
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
₹310₹500
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹619₹955