ब्रॅण्ड: पीआय इंडस्ट्रीज
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 10 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 10 मिली
₹75₹136
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 200 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 200 मिली
₹999₹1505
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 50 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 50 मिली
₹309₹470
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1289₹1915
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 100 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 100 मि.ली
₹4299₹4539
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 50 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 50 मि.ली
₹2169₹2302
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 500 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 500 मिली
₹519₹560
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 120 ग्रॅम
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 120 ग्रॅम
₹675₹770
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 240 ग्रॅम
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 240 ग्रॅम
₹1329₹1500
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 500 ग्रॅम
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 500 ग्रॅम
₹2539₹3780
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
₹1049₹1250
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 100 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 100 मिली
₹649₹835
पिमिक्स (मेट्सल्फ्यूरॉन मेथिल 10% + क्लोरीमुरॉन इथिईल 10% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
पिमिक्स (मेट्सल्फ्यूरॉन मेथिल 10% + क्लोरीमुरॉन इथिईल 10% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
₹140₹207
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1 लीटर
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1 लीटर
₹799₹939
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹259₹325
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 25 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 25 मि.ली
₹1109₹1177
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹409₹492
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹949₹1220
बायोविटा ( दाणेदार ) (4 किग्रॅ)
बायोविटा ( दाणेदार ) (4 किग्रॅ)
₹499₹600
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹269₹295
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹489₹631
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
₹209₹270