AgroStar
ब्रॅण्ड: धानुका
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 100 मि.ली
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 100 मि.ली
₹149₹161
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 250 मि.ली
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 250 मि.ली
₹269₹366
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप-इथिल 10% ईसी) 250 मि.ली.
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप-इथिल 10% ईसी) 250 मि.ली.
₹599₹791
धानुका कल्दान (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 50% एसपी) 100 ग्रॅम
धानुका कल्दान (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 50% एसपी) 100 ग्रॅम
₹199₹246
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 20 मिली
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 20 मिली
₹299₹320
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹529₹626
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 100 मिली
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 100 मिली
₹1199₹1355
टारगा सुपर क्वीझोलफोप-इथिल 5% इसी ( 1 लिटर )
टारगा सुपर क्वीझोलफोप-इथिल 5% इसी ( 1 लिटर )
₹1699₹1551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1449₹1972
टारगा सुपर (100 ml)
टारगा सुपर (100 ml)
₹199₹225
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 250 मि.ली
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 250 मि.ली
₹199₹241
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 100 मि.ली
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 100 मि.ली
₹99₹115
धानुका- सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 500 मिली
धानुका- सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 500 मिली
₹369₹446
ओमाईट (1 लीटर)
ओमाईट (1 लीटर)
₹1399₹1611
धानुका - ओमाईट - 500 मिली
धानुका - ओमाईट - 500 मिली
₹779₹821
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹899₹1086
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1599₹1900
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
₹489₹560
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 18 ग्रॅम
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 18 ग्रॅम
₹799₹870
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
₹349₹372
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
₹459₹571
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 1 लि
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 1 लि
₹749₹871
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
₹699₹791
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1 लीटर
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1 लीटर
₹839₹1221
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
₹210₹300
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
₹139₹161
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
₹899₹955
धानुका कॅल्डन (कार्टॅप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी.) २५० ग्रॅम
धानुका कॅल्डन (कार्टॅप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी.) २५० ग्रॅम
₹489₹551
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 500 मि.ली
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 500 मि.ली
₹405₹456
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 250 मि.ली
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 250 मि.ली
₹229₹246
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹599₹876
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
₹169₹193
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹819₹1211
धानुका नाबूद (कार्फेन्ट्राझोन-एथिल 40% डीएफ) -20 ग्रॅम
धानुका नाबूद (कार्फेन्ट्राझोन-एथिल 40% डीएफ) -20 ग्रॅम
₹279₹285
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
₹1099₹1268
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
₹509₹675
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹379₹551
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹209₹341
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 5 लि
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 5 लि
₹3399₹4125
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹299₹363
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹869₹916
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1099₹1655
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹239₹246
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
₹129₹181
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹399₹425
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹469₹597
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
₹1329₹1481
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
₹349₹446
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹209₹236
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 250 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 250 ग्रॅम
₹549₹576
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
₹654₹855
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹1999₹2792
टारगा सुपर ( 250 मिली)
टारगा सुपर ( 250 मिली)
₹489₹525
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
₹489₹611
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
₹29₹37
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹419₹591
धानुका धनझाइम (पीजीआर) 8 किलो
धानुका धनझाइम (पीजीआर) 8 किलो
₹449₹456
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹399₹455
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
₹1049₹1121
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
₹229₹311
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
₹1349₹1411
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹549₹655