ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗೋಧಿಯ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಂಕ್
ಗೋಧಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜಿಂಕ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
6
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್