આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આંબાના મધિયા માટે આ મહિનાના પ્રથમ પખવાડિયે કઇ દવા છાંટશો?
ઉપદ્રવને ધ્યાને રાખી આ મહિનાના પ્રથમ પખવાડિયામાં લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા થાયોમેથોક્ષામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
83
0
સંબંધિત લેખ