કપાસમાં એક સાથે મોલો, તડતડિયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ હોય તો કઇ દવા છાંટશો?
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં એક સાથે મોલો, તડતડિયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ હોય તો કઇ દવા છાંટશો?
જો આ જીવાતોનો ઉપદ્રવ એક પાન ઉપર પાંચ કે પાંચ કરતા વધારે (ક્ષમ્યમાત્રા) સંખ્યાં જણાતી હોય તો ડાયફેનથ્યુરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૨ ગ્રામ અથવા ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસજી ૨.૫ ગ્રામ અથવા ફ્લોનીકામાઇડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૨ મિલિ અથવા એસીફેટ ૫૦% + ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧.૮ એસપી ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીના પ્રમાણમાં છંટકાવ કરવો
16
4
અન્ય લેખો