તંદુરસ્ત અને નિંદણમુક્ત હળદર ફાર્મ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તંદુરસ્ત અને નિંદણમુક્ત હળદર ફાર્મ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિષ્ણુ નાગરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 4 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું 20 ગ્રામ/પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
288
1
અન્ય લેખો