ઝડપી વિકાસ વાળું અને સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઝડપી વિકાસ વાળું અને સ્વસ્થ હળદરનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પ્રવીણ પાયઘન રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ૧૨:૬૧:૦૦ @ ૪ કિલો પ્રતિ એકર અને ફેરસ ૫૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર ટપક માંથી આપવું.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
496
4
અન્ય લેખો