આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા પાકમાં ચુસીયા જીવાત નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી શિવપ્રસાદ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ :- એસીટામીપ્રીડ 20% એસપી @10 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
17
3
સંબંધિત લેખ